Gå til innhold
VEDTEKTER
§1
Medlemmer plikter å følge norske hygiene- og fargeforskrifter samt NTU’s anbefalinger for arbeidsrutiner
 
§2
Minimum 18års aldersgrense gjelder for å bli tatovert av et registrert NTU medlem. Foreldres godkjenning gjelder ikke.
§3
Kunder skal få informasjon om hvordan tatoveringen skal etterbehandles både skriftlig og muntlig.
§4
Tatoveringsvirksomheten skal driftes i et lokale som er godkjent av ansvarlig instans i kommunen. Denne paragrafen finnes også i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift.
§5
Medlem forplikter seg til å bruke godkjent steriliseringsutstyr og/eller å bruke engangsutstyr med godkjent avfallshåndtering. Vakuumautoklave skal brukes ved sterilisering av flergangsutstyr.
§6
Medlemmer må betale årsavgift for fortsettelse av medlemskap.
§7
Norsk Tattoo Union er en bransjeorganisasjon registrert som ideell forening med formålet om å arbeide for bransjens beste så vel som for kundenes trygghet.
§8
Dersom det forekommer at en tatovør ikke følger disse vedtakene eller sterkt misligholder sitt yrke kan tatovøren utelukkes, om styret og alle møteoppmøtte er enige i denne beslutningen.
§9
Firmategnerne er formann, sekretær og kassereren. For å inngå avtaler som berører foreningen må minimum to av disse skrive under avtalen.
§10
Foreningens navn er "NORSK TATTOOUNION".
§11
Styrets sete er Oslo Kommune.
§13
Medlemsavgiften er for studioer: 2000 NOK
Medlemsavgiften for personlig: 1000 NOK
§14
Virksomhetsår/regnskapsår er 31/12
§15
NTU’s høyeste myndighet er årsmøte. Ordinært årsmøte holdes årlig innen den 31 mai, og innkalles av styret med en måneds skriftlig varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet skal være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret finner det nødvendig, eller dersom en tredjedel av medlemmene forlanger det. Innkalling skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Den kan stemmes ved fullmakt, kun ved skriftlig erklæring til styret to uker før årsmøtet.
 
§16
Alle medlemmer har stemmerett. Alles stemmer regnes likt, ingen stemme veier tyngre enn andre.
§17
Styret består av: Styreleder, sekretær og kasserer.
Styret sitter ett år og blir valgt på nytt under hvert årsmøte.
Norsk Tattoounion
Org.nr: 976879856
E-post: post(a)norsktattoounion.org
Tlf: 46299982
Postadresse: Norsk Tattoounion
c/o Kari Kjelskau. Edv Griegs alle 14, 0479 Oslo
Tilbake til innholdet