Gå til innhold
Starte studio
Starte nytt studio
Når du skal åpne studio er det flere ting du må sette deg inn i. Det finnes forskrifter som man er pliktig til å følge når man driver et tatoveringsstudio. Vi anbefaler at du leser gjennom disse forskriftene slik at du vet hva som kreves av deg i henhold til norsk lov.

Forskriftene som gjelder for tatovører er:

Andre veiledere som benyttes er:

Brudd på forskrift kan føre til straff. Ifølge forskrift: «Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder i samsvar med lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid § 18 og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, dersom ikke strengere straffebestemmelser i smittevernloven kommer til anvendelse.»

GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP
Det finnes ingen offisiell utdannelse for å bli tatovør. Uansett er det viktig at personer som utfører tatovering har kunnskap om følgende:
 • De må vite hvordan man utfører en tatovering.
 • De må vite risikoen ved å utføre en tatovering og følge retningslinjer som minsker risikoen for smitte og skal nekte å tatovere kunder som utgjør en spesiell risiko for smitte.
 • De må vite hvilke forskrifter som finnes i Norge angående tatovering.
 • De må ha kunnskap om hvilke farger som er i henhold til forskrift i Norge.

Hvis man ikke vet hvordan man utfører en tatovering kan kunden utsettes for risiko i form av keloider, arrdannelser, infeksjoner og blodsmitte.

Tatovøren må også ha grunnleggende kunnskap innen følgende områder:
 • Generell kunnskap om hudens oppbygging, smittemåter, krysskontaminasjon, blodsmitte, dråpesmitte og infeksjoner.
 • Generelle hygiene kunnskaper.
 • Spesifikke kunnskaper om rengjøring, desinfeksjon, sterilisering, hånddesinfeksjon, desinfeksjon av hud, desinfeksjon av overflate, beskyttelse mot krysskontaminering, håndtering av sterilt utstyr, krav til renhet av vann, håndtering av spesialavfall.
 • Personlig beskyttelse som bruk av engangshansker, beskyttende utstyr, vask av klær, desinfeksjon av hender og hindre krysskontaminasjon i omgivelsene.
 • Ha kunnskap om stell av tatovering og hvordan tatoveringen gror best mulig.
 • Ha kunnskap om hva som skal gjøres hvis en kunde får en infeksjon eller allergisk reaksjon.
 • Tatovøren bør ha grunnleggende kunnskap om sykdommer som smittes via blod, dråpesmitte og hvordan infeksjoner oppstår.
 • Studioeier, shopkeeper eller tatovør bør ha kunnskap om førstehjelp hvis uhell skulle skje. For eksempel hvis en kunde besvimer eller får et illebefinnende.
 • Tatovør bør ha kunnskap om hva som skal gjøres hvis man ved et uhell stikker seg på en kontaminert nål.

Lokaler
Ifølge forskrift: «Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon, sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Lokalene skal ha innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter tilpasset virksomhetens art og størrelse. Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses virksomhetenes art og størrelse, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene.»

Det er ingen krav til hvordan lokalene skal se ut, men lokalene bør være utformet slik at det gir trygghet for både kunde og tatovør. Resepsjon og steriliseringsområde bør være separat fra arbeidsområdet. Når kunden kommer inn i lokalet bør det være en tydelig avgrensing fra arbeidsområdet slik at kunder ikke kommer direkte til arbeidsstasjon og kan komme i kontakt med kontaminert utstyr som benyttes til tatovering. Gulv, vegger, stoler og benker skal ha overflater som er lett å rengjøre. Det bør være tydelige rengjøringsrutiner.

Det bør være to vasker tilgjengelig. En for rene prosedyrer og en for urene prosedyrer. Det skal være vask på toalettet. Denne vasken bør ikke benyttes til annen drift av studioet.

Velger en tatovør å reise til ett annet sted for å jobbe enn godkjent lokale må det lokalet han tatoverer i godkjennes av lokale myndigheter på stedet. Det anbefales ikke å godkjenne ambulerende lokaler i buss, campingvogn eller lignende da disse ikke har tilgang til ferskt rennende vann.

Gjør man store endringer eller skifter eier må man sende inn en ny søknad.

Internkontroll
Ifølge forskrift: «For å sikre at forskriften etterleves skal virksomheter som omfattes av forskriften, føre internkontroll og etablere internkontrollsystem. Internkontrollsystemet skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.»

Studioet skal derfor ha utarbeidet en Internkontroll og HMS som forklarer hvordan de jobber steg for steg under tatoveringsprosedyren, ved rengjøring/desinfisering, fargehåndtering osv., samt at det skal være beskrevet risikovurdering i forhold til arbeidet. Studioeier er ansvarlig for at alle tatovører følger de rutiner som er satt. Dette gjelder også gjestetatovører fra utlandet.

Egenerklæring
Ifølge forskrift: «Den som utøver virksomheten skal spørre kunden om det er forhold som kan gi økt fare for smitte og som kan begrunne utvidede hygieniske tiltak. Utøveren skal avstå fra behandling hvis han blir kjent med forhold hos kunden som kan gi særskilt fare for smitte.»

Tatovøren/studioet bør ha utarbeidet et egenerklæringsskjema der kunden oppfordres til å gi informasjon om sin helsetilstand før tatoveringsprosedyren starter. Egenerklæringsskjema inneholder som regel sensitiv informasjon om kundens helsetilstand og må derfor oppbevares i henhold til gjeldene GDPR regler. Kunden bør få informasjon om hvordan og hvor lenge dokumentet oppbevares samt hva det skal benyttes til. Informasjon skal ikke benyttes til annet enn internt i studioet. Tatovøren bør ha rutiner med taushetsplikt ved sensitive opplysninger om kunden.

Kunde har ikke opplysningsplikt, men kan kun oppfordres til å gi informasjon. Tatovør kan nekte å tatovere hvis helseinformasjon ikke blir gitt. Kunde skal også få informasjon om risiko ved å tatovere seg.

Etterbehandling
Kunden skal få informasjon om etterbehandling både skriftlig og muntlig. Det er viktig med riktig etterbehandling da ca. 95% av alle infeksjoner oppstår etter at kunden har forlatt studioet. Tatovøren bør ha prosedyrer for hva de skal gjøre hvis kunden får en infeksjon.

TATOVERINGSDRIFT
Tatovering skal kun utføres med engangshansker (non-sterile, pudderfri, CE-merket). Hansker bør være i nitril eller lateks, men lateks kun hvis kunde ikke har lateks allergi. Vinyl gir ikke nok beskyttelse mot smitte.

Generelt
 • Klær bør være rene.
 • Det er anbefalt at tatovører tar vaksinasjon mot Hepatitt.
 • Tatovør bør ha korte negler, ikke falske negler og unngå ringer.  
 • Tatovører som har langt hår bør sette det opp slik at det ikke kommer i kontakt med tatoveringen mens man tatoverer.
 • Har tatovøren sår på hender må disse dekkes til.
 • Kontaminert utstyr bør oppbevares slik at kunder ikke kan komme i kontakt med de. Avfallskurv ved arbeidsstasjon bør være uten lokk eller kunne håndteres uten å måtte berøre lokk med hendene. Søppel bør tømmes daglig og ikke oppbevares i lokalene.
 • Det bør være nålecontainer tilgjengelig ved hver arbeidsstasjon. Nålecontainer skal hentes/leveres av godkjent avfallshåndtering.

Aldersgrense
Det finnes ingen aldersgrense for tatovering i Norge, men det anbefales å følge 18 års aldersgrense. Hvis studioet har 16 års aldersgrense, bør det være med samtykke fra foreldre frem til de er 18 år.


Når bør man avstå fra å tatovere?
 • Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller sterke medisiner bør ikke tatoveres.
 • Gravide og ammende kvinner bør ikke tatoveres.
 • Tatovering over arr bør vurderes fra tilfelle til tilfelle.
 • Man skal ikke tatovere over føflekker og fødselsmerker.

Til kunder med følgende lidelser bør det vurderes om det skal tatoveres eller ikke fra kunde til kunde
 • Hjertelidelser
 • Allergier
 • Diabetes
 • Hudsykdommer som eksem, psoriasis
 • Blødersykdom
 • Blodsykdommer
 • Mental helse

Arbeidsområde
Arbeidsområdet bør være avskilt fra resepsjonsområdet for å hindre krysskontaminasjon. Mat bør ikke nytes ved arbeidsbenken. Dyr bør ikke kunne bevege seg fritt i arbeidsområdet. Hvis det er annen drift i lokalene bør dette være tydelig avskilt fra arbeidsstasjon der tatovering bli utført.

Arbeidsbenken bør bestå av overflater som er lett å rengjøre. Gulv og arbeidsflate bør ha vaskbare flater som tåler desinfisering. En håndvask bør være tilgjengelig i arbeidsområdet, men ikke for nær med fare for krysskontaminering ved sprut.

Hånddesinfeksjon bør stå i nærheten av arbeidsområdet. Nålebøtte bør stå i nærheten av arbeidsområdet. Arbeidsområdet skal rengjøres og desinfiseres mellom hver kunde.

Møbler i arbeidsområde bør bestå av overflater som er lette å rengjøre og desinfisere, de bør ikke være trukket med stoff.

Det bør brukes godkjent nålebøtter for oppsamling av nåler og stikkende materialer. Det bør benyttes en egen søppelbøtte for tatovering. Søppelbøtten bør ikke berøres av kunden.

UTSTYR

Generelt
Ifølge forskrift: «Virksomhet som omfattes av § 2 skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte med sikte på å hindre at overføring av smittsomme sykdommer kan finne sted. Den som utøver virksomheten plikter å gi informasjon til tjenestemottaker om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende. Utøveren skal forsikre seg om at tjenestemottaker forstår hva tjenesten innebærer. Ved virksomhet som medfører penetrering av hud eller slimhinner skal huden eller slimhinnene desinfiseres på forhånd.»

Alle gjenstander som er kontaminert (forurenset) med en kundes blod eller kroppsvæsker skal være fri for smittestoff innen de benyttes på en ny kunde. Behovet for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr vil være avhengig av bruksområdet for den aktuelle gjenstand. Det er vanlig å dele utstyr inn i kategorier i forhold til den infeksjonsrisiko de innebærer:
 • Utstyr som kommer i direkte kontakt med blodbanen eller vev skal være sterilt.
 • Utstyr som bare kommer i kontakt med hel hud. Slikt utstyr vil bare i liten grad utføre noen fare for smittespredning. I mange tilfeller vil derfor grundig rengjøring være tilstrekkelig. Avhengig av bruksområde og graden av forurensing kan dette suppleres med desinfeksjon for å øke sikkerheten ytterligere.

Arbeidsplassen bør dekkes til slik at risikoen for krysskontaminasjon minskes. På selve bordplaten bør det brukes beskyttelse som er plastbelagt. Arbeidsbord bør ikke være oppbevaringssted for andre ting enn det som skal benyttes til selve tatoveringen. Overflaten på arbeidsplassen skal desinfiseres mellom hver kunde og bør derfor være av materiale som er vaskbart. Overflate bør ikke være i tre.

Alt tatovøren kommer i kontakt med i løpet av tatoveringsprosedyren skal dekkes med plast. F.eks. lampe, strømforsyning og vannflaske. Benker og stoler som kunden sitter/ligger på bør dekkes med plast og kastes etter hver kunde. Det bør ikke brukes håndklær som beskyttelse, i så fall må disse vaskes på 90 grader mellom hver kunde.

Ledning og maskin bør pakkes inn i plast under selve tatoverings-prosedyren. Ved en undersøkelse viser det seg at det er 3 ganger mer organismer på en maskin uten pose enn med. Posen fungerer som en barriere. Selv om det ikke er bevist at organismene på maskinen kan være farlig for kunden vil det minske risikoen for smitte ved å bruke pose. Hvis det ikke brukes maskinpose skal maskinen legges på et ”rent” sted, mens grip og tip må ligge på et ”urent” sted.

Ubrukt og sterilt utstyr bør lagres i separate skuffer/skap som ikke er tilgjengelig for uvedkommende og ikke for nært arbeidsområde.

Tegneutstyr som benyttes på kundens hud kan kun benyttes flere ganger så lenge huden ikke er penetrert. Benyttes pennen etter at det er begynt å tatovere slik det det er kroppsvæsker på huden skal penn kastes etter bruk.

Nåler skal kun brukes en gang. Disse skal være sterilisert før bruk. Nåler skal kastes i nålecontainere etter bruk og fraktes bort på forsvarlig måte, i henhold til lokale retningslinjer.

Grip i metall skal de steriliseres mellom hver kunde, gjelder også for rotary maskiner og pen maskiner. Noen mener at en grip til rotary og pen maskiner ikke skal steriliseres; dette stemmer IKKE. De skal steriliseres på samme måte som andre metall grip’er, men man bør unngå å legge de i en ultrasonic. Grip’er som er engangs skal kastes etter bruk.

Tip i metall skal steriliseres mellom hver kunde. På grunn av at de er hule er det viktig at en vakuum-autoklave klasse B benyttes. Disse må også rengjøres nøye da det her samles fargerester, blod og vaselin. Tip’er i engangsutstyr skal kastes etter bruk. På cartridge nåler er nål og tip i ett og kastes sammen med nålen.

Stensilpapir bør kun benyttes på en kunde og ikke brukes på flere. Hud skal desinfiseres før påføring og det bør brukes hansker når man setter på stensilen.

Fargekopper skal kun benyttes kun en gang og kastes mellom hver kunde. Hvis det benyttes en holder for fargekopper, bør denne være engangs og kastes mellom hver kunde. Er den i metall skal den desinfiseres mellom hver kunde. Hvis man fyller på farge, bør det benyttes en ny fargekopp ved påfyll.

Vannflaske bør være klemmeflaske og ikke en sprayflaske, på grunn av sprut- /dråpesmitte. Det bør benyttes sterilt vann som skiftes ofte. Såpe bør være egnet for bruk på hud og uten parfyme som kan føre til allergiske reaksjoner.

Vaselin bør enten være i engangsposer eller hentes opp av boks med engangsspatler. Bokser bør ikke benyttes 6 måneder etter åpning.

Papir bør være i separate biter, ruller med papir bør ikke benyttes.

Farger skal være i henhold til fargeforskriften. Flaskene bør oppbevares i egne separate skap/hyller sted og ikke settes på arbeidsbenk under arbeid. Utløps-dato skal sjekkes og følges på grunn av bakterieinnhold, som igjen kan føre til infeksjoner. Flaskene bør rengjøres med jevne mellomrom og kun håndteres med hansker. Ved utvanning av farger bør det benyttes sterilt vann.

Avfall
Avfallskurv bør tømmes mellom hver kunde. Søppel fra tatoveringsprosedyren kan kastes i normal søppelkasse. Dette er blitt avklart med hygieneavdeling ved Rikshospitalet. Mengde blod som samles på papir er såpass lite at det ikke representerer noen fare. Stikkende/skjærende avfall legges i nålecontainer.

Noen velger å sortere plastavfall, hvis dette gjøres bør det være spesielle rutiner da plastavfall benyttet under tatoveringsprosedyren regnes som kontaminert.

Flytende avfall
Det er ingen holdepunkter for at avløpsvann fra tatoveringsstudio inneholder mer smittestoffer eller skiller seg fra avløpsvann fra samfunnet for øvrig med hensyn til smittefare. Alt flytende avfall, også ved kjent smitte kan tømmes i avløp.

Personlig beskyttelse
Det skal benyttes hansker under tatoveringsprosessen. Det er ikke fare for sprut når man tatoverer så briller er ikke nødvendig. Munnbind bør benyttes hvis det er fare for dråpesmitte. Forkle kan benyttes for å beskytte klær.
Hansker - Brukes ved fare for blodsøl eller kontakt med blod eller kroppsvæsker. Personer med sår eller eksem på hendene bør være spesielt påpasselig med bruk av hansker. Sår bør i tillegg dekkes med vanntett bandasje
Plastforkle - Ved fare for søl med blod, farge eller kroppsvæsker
Munnbind - Ved fare for dråpesmitte eller hvis tatovør er forkjølet.
Øyebeskyttelse - Ved fare for sprut med blod og andre kroppsvæsker, for eksempel ved vasking av utstyr.
Lue/hetter - Ikke nødvendig
Sko-overtrekk - Ikke nødvendig

RUTINER I STUDIOET
Hender skal alltid vaskes før ren prosedyre og etter uren prosedyre.

Oppsett av arbeidsplass
 • Det skal benyttes engangshansker.
 • Arbeidsflate skal dekkes med plast eller dertil egnet underlag.
 • Alle flater man risikerer å røre ved under tatoveringsprosedyren skal dekkes med plast. For eksempel lampe, vannflaske, powersupply, ledning.
 • Det skal benyttes engangsfargekopper. Disse skal kastes mellom hver kunde.
 • Kundestol/benk som risikerer å bli berørt av åpen hud skal dekkes med plast.

Håndtering av farger
 • Fargeflasker bør kun berøres med hansker.  
 • Flaskene skal oppbevares på dertil egnet plass, atskilt fra arbeidsbenk.
 • Farger skal være i henhold til forskrift.
 • Korker skal alltid være på og tette.
 • Flaskene bør ikke settes på arbeidsbenken under tatoveringsprosedyren
 • Utløpsdato skal sjekkes jevnlig.
 • Farger skal være sterile ved innkjøp.
 • Farger skal ha tilfredsstillende merking.
 • Tatovør bør ha tilgang til datablader.

Forberedning før tatovering
 • Kunden skal informeres om risiko ved tatovering, bla om allergier og infeksjonsrisiko.
 • Det anbefales at kunden signerer et egenerklæringsskjema der man spør om kundens helsesituasjon slik at man kan vurdere om det er trygt å tatovere kunden.
 • Tatovørens hender skal desinfiseres før kontakt med kundens hud. Åpen hud skal kun berøres med hansker.
 • Hudområdet som skal tatoveres, skal desinfiseres grundig med hudsprit
 • Evt kroppshår fjernes med engangshøvel. Høvel bør kastes i nåle-container etter bruk.
 • Stensilpapir skal kun benyttes på en kunde.
 • Middel for å overføre trykk skal være engangs.
 • Maskiner og utstyr bør klargjøres med hansker på. Etter tatovering
 • Tatoveringen dekkes med plast, «second skin» eller spray etter tatovering for å beskytte tatoveringen og hindre smitte og bakterier. Spray bør kun benyttes på tatoveringer med prikker og streker, ikke helfarge eller skyggelegging.
 • Kunden skal få muntlig og skriftlig informasjon om hvordan tatoveringen skal stelles når kunden forlater tatoveringsstudioet. Dette er viktig da de fleste infeksjoner oppstår på grunn av feil etterbehandling.
 • Ved infeksjoner/betennelser skal tatovøren vite hva som skal gjøres og be kunden kontakte lege ved behov.

Etterbehandling
 • Kunde skal unngå å bade, svømme, bruke badstue eller være i sol på 14 dager.
 • Kunde skal ikke pirke på skorpe o Kunde bør bruke rene klær over tatoveringen.

Infeksjon og allergi
 • Kunde bør oppfordres til å ta kontakt med tatovør hvis det er tegn på infeksjon eller allergi. Tatovøren bør henvise videre til lege hvis det er en kraftig reaksjon.
 • Det bør føres avviksskjema for å spore evt hvorfor det har oppstått infeksjon/allergi og hvilke tiltak som er gjort.

Rydding av arbeidsplass
 • Arbeidsstasjon bør ryddes rett etter utført arbeid og ikke bli stående til dagen etter.
 • Engangshansker skal benyttes.
 • Ved demontering av maskin bør ikke nål og grip komme i kontakt med maskin.
 • Alt av engangsutstyr skal kastes. o Nåler og engangshøvel kastes i nålecontainer.
 • Overflater skal rengjøres og desinfiseres med hansker på.
 • Flerbruks grips og tips bringes til steriliseringsområdet.
 • Søl på gulv skal vaskes bort med desinfiserende middel.
 • Hansker som blir brukt under tatoveringsprosedyren og ryddeprossessen skal ikke røre andre flater/objekter som ikke er dekket av plast eller er engangsutstyr som skal kastes.

Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering
 • Gulv skal rengjøres daglig.
 • Flergangsutstyr skal rengjøres, desinfiseres og steriliseres.
 • Det skal kun benyttes godkjente rengjørings- og desinfeksjonsmidler.
 • Det skal benyttes en vakuumautoclave ved sterilisering.
 • Autoclave bør rengjøres hver 14 dag.
 • Det bør gjøres jevnlig sporeprøve av autoclave.
 • Steriliseringsrommet bør rengjøres jevnlig.
 • Hansker skal alltid benyttes ved håndtering av utstyr.

Det er viktig at studioet har gode rutiner når det gjelder vasking og rengjøring både av studio og maskiner/utstyr.

Økonomi
Hvis du har et eget foretak er det viktig at du settes deg inn i lover og regler angående betalinger, skatter og avgifter.


Som kunstner er du fritatt merverdiavgift. Men hvis du kopierer motiv må du betale moms for dette. Les mer om moms: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/


Det er flere måter å ta betalt på, alle mottak av beløp skal registreres. Hvis du tar imot kontanter må du ha et kassaapparat som er i henhold til forskrift. Les mer her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskapog-kassasystem/kassasystem/

Bruker du online-booking må du ta hensyn til GDPR(personvernforordningen) for å beskytte kundens informasjon. Les mer her: https://www.datatilsynet.no/regelverk-ogverktoy/lover-og-regler/

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss.
Norsk Tattoounion
Org.nr: 976879856
E-post: post(a)norsktattoounion.org
Tlf: 46299982
Postadresse: Norsk Tattoounion
c/o Kari Kjelskau. Edv Griegs alle 14, 0479 Oslo
Tilbake til innholdet