VEDTEKTER  

  

§1 

 Medlemmer plikter å følge NTU’s arbeidsrutiner "rene arbeidsmetoder" 

 

§2 

Minimum 18 års aldersgrense gjelder for å bli tatovert av et registrert NTU medlem. Foreldres godkjenning gjelder ikke. 

 

§3 

Medlemmer må ha vært tatovør i minst ett år registrert som selvstendig næringsdrivende i Brønnøysund-registeret eller vært ansatt i en registrert tatoveringsbedrift. Lærlinger kan bli medlem etter ett år i lære og har kontrakt i et studio som allerede har minimum 1 medlem av NTU 

 

§4 

Kundene skal få informasjon om hvordan tatoveringen skal etterbehandles både skriftlig og muntlig. 

 

§5 

Tatoveringsvirksomheten skal driftes i et lokale som er godkjent av Kommunelegen i henhold til  forskrift. Denne paragrafen finnes også i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift. 

 

§6 

Medlem plikter å bruke godkjent steriliseringsutstyr og/eller engangsutstyr med godkjent avfallshåndtering. Autoklave skal brukes ved sterilisering av flergangsutstyr. NTU anbefaler vakuum autoklave. 

 

§7 

Medlemmer må betale årsavgift for fortsettelse av medlemskap. 

 

§8 

Norsk Tattoo Union er en bransjeorganisasjon registrert som ideell forening med formålet om å arbeide for bransjens beste så vel som for kundenes trygghet. 

 

§10 

Dersom det forekommer at en tatovør ikke følger vedtakene eller sterkt misligholder sitt yrke kan tatovøren utelukkes, om styret og alle møteoppmøtte er enige i denne beslutningen. 

 

§11 

Firmategnerne er formann, sekretær og kasserer. For å inngå avtaler som berører foreningen må minimum to av disse skrive under avtalen. 

 

§12 

Foreningens navn er "NORSK TATTOO UNION". 

 

§13 

Styrets sete er Oslo Kommune. 

 

§14 

Medlemsavgiften er for tatovører: 2000 NOK 

For lærlinger er medlemsavgiften: 1000 NOK 

 

§15 

Virksomhetsår/regnskapsår er 31/12 

 

§16 

NTU’s høyeste myndighet er årsmøte. Ordinært årsmøte holdes årlig innen den 31 mai, og innkalles av styret med en måneds skriftlig varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet skal være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret finner det nødvendig, eller dersom en tredjedel av medlemmene forlanger det. Innkalling skjer på samme måte som ved ordinært årsmøte. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Den kan stemmes ved fullmakt, kun ved skriftlig erklæring til styret to uker før årsmøtet. 

 

§17 

Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Alle valg og beslutninger avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever minst to-tredjedelers flertall ved årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. 

  

§18 

Styret består av: formann, sekretær og kasserer.   

Årsmøtet kan vedta avvik i så måte. Styret sitter i ett år og blir valgt på nytt ved hvert årsmøte. Styret plikter seg til å jobbe med de saker det er pålagt av årsmøtet.