VEDLEGG IV (FORKLARING TIL TABELL)

Fargestoffer med betinget tillatelse til bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter

(jf. § 6 i forskriften)

Fargestoffene er hovedsaklig ført opp med fargeindeksnummer i henhold til Rowe Colour Index, 3. utgave, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England, 1979, samt med CAS-nummer der slike numre er fastsatt. CAS står for Chemical Abstract Service Number. Denne nummereringen gir anledning til entydig kjemisk identifisering. Via CAS-numrene kan man finne flere synonymer for det enkelte stoff.

For fargestoffene tillates også deres lakker og salter med forbindelser som ikke er forbudt etter Vedlegg II eller annen bestemmelse i denne forskrift.

Når korresponderende E-nummer er tilføyd, skal fargestoffet tilfredsstille de renhetskrav som gjelder i henhold til EF-direktiv av 1962 om næringsmidler og fargestoffer. For de fargestoffer som ikke har noe korresponderende E-nummer, gjelder fortsatt de alminnelige kriterier i bilag III i EF-direktiv av 1962 om næringsmidler og fargestoffer.

Bruksområde:

Kolonne 1 = Fargestoffer med betinget tillatelse til bruk i alle kosmetiske produkter.

Kolonne 2 = Fargestoffer med betinget tillatelse til bruk i alle kosmetiske produkter unntatt dem som kan komme i berøring med øyets slimhinner, spesielt øyesminke og tilhørende rensemidler.

Kolonne 3 = Fargestoffer med betinget tillatelse til bruk utelukkende i de kosmetiske produkter som er beregnet til ikke å komme i berøring med slimhinnene.

Kolonne 4 = Fargestoffer med betinget tillatelse til bruk utelukkende i de kosmetiske produkter som er beregnet til bare kortvarig å komme i berøring med huden.

Vedlegget er ajourført frem til og med kommisjonsdirektiv 2011/84/EF for tilpassing av direktivvedleggene til den tekniske utviklingen. EØS-tilleggsavtalen omfatter til og med dette direktivet per 28. august 2012.

Endret ved forskrift 7. mars 2008 (gjelder implementering av direktiv 2007/22/EF)

(Forskrift gjhelder rad 2-4 som er plukket ut her.)

VEDLEGG IV (TABELLDEL)Fargeindeksnummer

eller navn

CAS-nummer

Farge

Bruksområde

Spesielle begrensninger og krav

1

2

3

4

10020

19381-50-1

Grønn

X

10316 (*)

846-70-8

Gul

X

11680

2512-29-0

Gul

X