VEDLEGG IIC  

 

Stoffer forbudt brukt som fargestoff, konserveringsmiddel og solfilter i kosmetikk og kroppspleieprodukter 

 

(jf. §5 i forskriften) 

 

Det er stoffene som til enhver tid er nevnt i vedleggene IV-VI som er tillatt brukt som henholdsvis, fargestoff, konserveringsmiddel og solfilter. Alle andre stoffer som finner anvendelse i kosmetikk og kroppspleieprodukter er forbudt brukt med slike funksjoner. 

Ved implementering av endringsdirektiver til Rådsdirektiv 76/768/EØF er en del stoffer blitt tatt ut av vedleggene IV-VI med bibehold av adgangen til å bruke dem med andre mulige funksjoner forutsatt at kravet i §4 er oppfylt. 

Dette gjelder fargestoffene CI 19120, CI 21110, CI 21115, CI 44025, CI 73312, CI 73905, CI75660, konserveringsmidlene som tidligere har vært ført opp i Vedlegg V med EUløpenumrene 1, 3, 5, 10, 11, 13, 19, 23, 25, 27 (dvs. løpenumrene i del 2 i direktivets tilsvarende vedlegg) og solfiltrene som tidligere har vært ført opp i Vedlegg VI med EUløpenumrene 1, 4, 7-11, 14-16, 18-23, 27, 28, 29 og 30 (dvs. løpenumrene i del 2 i direktivets tilsvarende vedlegg). Dette gjelder til og med kommisjonsdirektiv 2005/9/EF for tilpassing av direktivvedleggene til den tekniske utviklingen. 

 

Mattilsynet kan gi nærmere opplysninger. 

Endret ved forskrift 10 aug 2005 nr. 883