VEDLEGG IIA 

 

(FORKLARING TIL TABELL) 

 

Stoffer som ikke er tillatt brukt som ingrediens i noen kosmetikk eller 

 

kroppspleieprodukter 

 

(jf. §5 i forskriften) 

 

Stoffene er listet i alfabetisk rekkefølge og så vidt mulig angitt ved deres International Non-Proprietary Names (INN-navn). Enkelte stoffer er angitt ved flere navn. I noen tilfeller står navnet for en gruppe av stoffer. I slike tilfeller kan enkeltstoffer i gruppen være nevnt som eksempler, men hele gruppen er omfattet. 

 

I andre kolonne er det oppgitt CAS-nummer for enkeltstoffer der slike numre er fastsatt. CASstår for Chemical Abstract Service Number. Denne nummereringen gir anledning til entydig kjemisk identifisering. Via disse kan man også finne flere synonymer for det enkelte stoff. 

 

For kjemisk identifikasjon vises også til kjemiske oppslagsverk som f.eks.:"Registry of Toxic Effects of Chemical Substances" publisert av National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), USA International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances, WHO, Genéve. I tredje kolonne gis henvisning til stoffenes numre i Vedlegg 2 i Rådsdirektiv 76/768/EØF med senere endringer. Vedlegget er ajourført frem til og med kommisjonsdirektiv 2004/93/EF for tilpassing av direktivvedleggene til den tekniske utviklingen. 

 

Vedleggene IIA og IIB (se forklaring til dette) utgjør til sammen ikke en fullstendig negativliste i den forstand at den omfatter alle mulige potensielt helseskadelige stoffer. Det finnes mange andre kjemiske forbindelser som vil medføre helsefare om de inngår i kosmetikk og kroppspleiepreparater i tilstrekkelig mengde. Disse andre stoffene er forbudt i den utstrekning de rammes av forskriftens § 4 som fastsetter at kosmetikk og kroppspleiepreparater ikke må kunne medføre helsefare ved normal bruk. En gruppe andre potensielt helseskadelige stoffer som kan rammes av § 4 er legemiddelsubstanser utenom de som nevnes i vedleggene. Noen stoffer som i utgangspunktet regnes som legemiddel, er tillatt brukt i kosmetikk og kroppspleieprodukter på visse betingelser (se fotnote til Vedlegg III). 

 

Endret ved forskrift 24. mai 2005 nr. 464 

 

  

  

  

2-Amino-1,2-bis(4-metoksifenyl)etanol   

og dens salter                                                                                                              29  

Aminokapronsyre og dens salter                  60-32-2                                                 

2-Amino-4-nitrofenol                                                                                               383  

2-Amino-5-nitrofenol                                                                                               384  

4-Amino-2-nitrofenol                                                                                               412  

4-Aminosalicylsyre og dens salter              65-49-6                                                  31 

Amitriptylin og dets salter                             50-48-6                                              146 

Ammi majus og medisinske tilberedninger   

av den (Ammidin)                                           482-44-0                                            35  

Amyl-4-dimetylaminobenzoat,   

isomerblandinger (Padimat A)                                                                                  381  

Amylnitritter                                                     110-46-3                                            247  

Anamirta cocculus L. frukt (Pikrotoksin)    124-87-8                                            106  

Androgener og stoffer med androgen   

virkning                                                                                                                          37 

Anilin, dets salter, halogen- og   

sulfoderivater                                                   62-53-3                                                 22 

Antracenolje 38  

Antiandrogener med steroid stuktur                                                                         390 

Antibiotika                                                                                                                     39  

Antimon og dets forbindelser                       7440-36-0                                            40  

Apomorfin og dets salter                                   58-00-4                                              42 

Apocynum cannabium L. og dens   

tilberedninger                                                                                                                  41  

Arekolin                                                           63-75-2                                                238 

Aristolochiasyre og dens salter                    313-677                                                365  

Arsen og dets forbindelser                            7440-38-2                                              43  

Atropa belladonne L. og tilberedninger   

av den                                                                                                                             44  

Atropin, dets salter og derivater                   51-55-8                                                   45 

Azacyklonol og dets salter                            115-46-8                                             286  

Barbiturater                                                                                                                  220 

Bariumsalter, bortsett fra bariumsulfat,   

lakkfarger fremstilt av bariumsulfat samt  

pigmenter fremstilt av fargestoffer nevnt i   

Vedlegg III og Vedlegg IV og merket Ba                                                                   46  

Bemegrid og dets salter                                  64-65-3                                               183 

Benactyzin                                                       302-40-9                                             157  

Bendroflumetiazid og dets derivater           73-48-3                                                    53 

Benzatropin og dets salter                             86-13-5                                                158 

Benzazepiner og benzodiazepiner og   

dets salter og derivater                                                                                                 49  

Benzen                                                              71-43-2                                                  47 

Benzidin                                                           92-87-5                                                  26 

Benziloniumbromid                                        1050-48-2                                              60 

 

Benzoater av 4-hydroksi-3-metoksi-  

cinnamylalkohol, bortsett fra normalt innhold  

i naturlige essenser                                                                  458-35-5                                            357  

Benzyl cyanid, når brukt som parfyme ingrediens                 140-29-4                                            424  

4-Benzyloksifenol (Monobenzon)                                          103-16-2                                            178 

Beryllium og dets forbindelser                                              7440-41-7                                         54  

Betoksikain og dets salter                                                           3818-62-0                                         23  

Bietamiverin                                                                              479-81-2                                            287  

N,N-Bis(2-kloretyl)metylamin-N-oksid og dets salter                                                                       86  

1,1-Bis(dimetylaminometyl)propylbenzoat (  

Amydrikain, alypin) og dets salter                                            597-69-3                                           143  

3,3-Bis(4-hydroksifenyl)ftalid (fenolftalein).                         77-09-8                                            417 

Bitionol                                                                                          97-18-7                                           352 

Bly og dets forbindelser                                                                                                                       289 

Bretyliumtosilat                                                                            59-41-6                                             56 

Brom                                                                                             7726-95-6                                         55 

Bromfeniramin og dets salter                                                      86-22-6                                           59 

Bromisoval                                                                                  496-67-3                                           58 

Brucin                                                                                          357-57-3                                           62 

Butanilikain og dets salter                                                          3785-21-5                                        90  

Butopiprin og dets salter                                                          55837-15-5                                      288  

1-Butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl)-urinstoff                            52964-42-8                                        108  

4-tert-Butylfenol                                                                           98-54-4                                             340 

4-tert-Butyl-3-metoksi-2,6-dinitrotoluen   

(moskusambrette).                                                                        83-66-9                                              414 

4-A91-Butylpyrokatekol                                                             98-29-3                                            341 

Cantharider, cantharis vesicatoria                                              56-25-7                                             69  

Captan (N-(Triklorometyltio)-4-cykloheksen-  

1,2-dikarboksimid)                                                                    133-06-2                                             370  

Captodiamin                                                                               486-17-9                                            140  

Caramiphen og dets salter                                                           77-22-5                                            169 

Carbromal                                                                                     77-65-6                                              57 

Carbutamid                                                                                 339-43-5                                               66  

Carisoprodol                                                                                 78-44-4                                             235  

Catecol 120-80-9 408  

Celler, vev eller produkter av human opprinnelse.                                                                              416  

Chenopodiumolje (Aetheroleum chenopodii) (eterisk olje)                                                               76  

Cinkofen, dets salter og derivater og s  

alter av derivatene                                                                          132-60-5                                             8  

Cinkokain og dets salter                                                                  85-79-0                                       129 

Claviceps purpurea Tul., alkaloider og   

medisinske tilberedninger av disse                                                                                                      98  

Clofenamid                                                                                 671-95-4                                            85 

 

CMR-stoffer utover andre nevnt i dette vedlegget. Nærmere forklaring gis i  

innledningen til vedlegg II B som lister disse stoffene detaljert. De inkluderer  

følgende stoffer som er tildelt INCI-navn (INCI står for International  

Nomenclature Cosmetic Ingredient):  

o Bis (2-etylheksyl)ftalat (DEHP) (INCI: DIETHYLHEXYL PHTALATE), CAS-nr. 117-81-7  

o Bis (2-metoksietyl)eter (INCI: DIMETHOXYDIGLYCOL), CAS-nr. 111-96-6  

o [[1,1′-Biphenyl]-4,4-diyl]diammoniumsulfat (INCI: 4,4'-DIAMINODIPHE NYLENEDIAMINE ),  

CASnr.  

531-86-2  

o Butan som inneholder mer enn 0,1 vektprosent butadien (INCI: BUTANE), CAS-nr. 106-97-8  

o Dibutylftalat (DBP) (INCI: DIBUTYL PHTHALATE), CAS-nr. 84-74-2  

o n-Heksan (INCI: HEXANE), CAS-nr. 110-54-3  

o Isobutan som inneholder mer enn 0,1 vektprosent butadien (INCI: ISOBUTANE), CAS-nr. 75-28-5  

o Kaliumbromat (INCI: POTASSIUM BROMATE), CAS-nr. 7758-01-2  

o Koboltdiklorid (INCI: COBALT CHLORIDE), CAS-nr 7646-79-9  

o 2-(2-Metoksietoksi)etanol (INCI : METHOXYDIGLYCOL) CAS-nr. 111-77-3  

o 1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinon (INCI :DISPERSE BLUE 1) (CAS-nr. 2475-45-8)  

Samt inklusive følgende andre CMR-stoffer som bør nevnes spesielt:  

o Benzidinbaserte azofargestoffer som for eksempel: Direct brown 2 (CI 22311, CAS nr. 2429-82-  

5),  

Direct blue 6 (CI 22610, CAS nr. 2602-46-2), Direct brown 1 (CI 30045, CAS nr. 3811-71-0), Direct  

brown 1:2  

(CI 30110, CAS nr. 2586-58-5), Direct brown 154 (CI 30120, CAS nr. 6360-54-9), Direct black 38  

(CI 30235,  

CAS nr. 1937-37-7), Direct black 131 (CI 30270, CAS nr. 6486-54-0), Direct brown 31 (CI 35660,  

CAS nr. 2429-  

81-4)  

o Solvent yellow 14 (CI 12055, SUDAN I, CAS nr. 842-07-9)  

o Solvent yellow 34 (CI 41000, Auramine, CAS nr 492-80-8)  

Colchicum autumnale L. og medisinske tilberedninger                           104  

Coniin                                                   458-88-8                                         290 

Conium maculatum L. (frukt, pulver og medisinske tilberedninger)         99 

Convallatoksin                                   508-75-8                                           105 

Cumetarol                                            4366-18-1                                       225 

Crimidin 535-89-7 83  

Cyclamen alkohol, når brukt som parfyme ingrediens   4756-19-8                      425 

Cyklarbamat                                      5779-54-4                                         122  

Cyklizin og dets salter                      82-92-8                                                 159  

2-a-Cykloheksylbenzyl(N,N,N',N'-tetraetyl)-trimetylendiamin (Fenetamin)    112  

Cyklofosfamid og dets salter              50-18-0                                                 88 

Cyklomenol og dets salter                    5591-47-9                                         113  

Datura stramonium L. og medisinske tilberedninger av den                        301 

DDT                                       50-29-3                                                              123  

Deanolaceglumat                                 3342-61-8                                             3  

Dekametylenbissalter f.eks. dekametoniumbromid           541-22-0           214 

Dextrometorfan og dets salter                      125-71-3                                 226  

Dextropropoksyfen                                   469-62-5                                     116  

O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorfin                                                   117  

2,4-Diaminoanisol og dets salter (1-Metoksi-2,4-diaminobenzen)      615-05-4           376  

2,5-Diaminoanisol og dets salter (1-Metoksi-2,5-diaminobenzen)      615-50-9           377  

1,2-Diaminobenzen                                                                       95-54-5                       363  

1,3-Diamino-4-etoksibenzen (1-Etoksi-2,4-diaminobenzen)   

og dets salter                                      5862-77-1                                         406  

2,4-Diaminofenyletanol og dets salter                                                        407 

2,4-Diaminotoluen og dets salter (Fargestoff CI 76035)                      95-80-7                  364 

5-(a,b-Dibromfenetyl)-5-metylhydantoin                                    119 

Dibromsalicylanilider                                                                   351  

2-Dietylaminoetyl-3-hydroksi-4-fenylbenzoat og dets salter                128 

3-Dietylaminopropylcinnamat   

Dietyl maleat, når brukt som parfyme ingrediens        141-05-9                      426  

Dietyl-4-nitrofenylfosfat                           311-45-5                                            170 

Difencloxazin                                             5617-26-5                                           270  

Defenhydramin og dets salter                     58-73-1                                                 339  

Difenoksilat (hydroklorid)                         915-30-0(3810-80-8)                           80  

Difenylamin, når brukt som parfyme ingrediens               122-39-4                        434  

5,5-Difenyl-4-imidazolidon               3254-93-1                                           160  

Difenylpyralin og dets salter             147-20-6                                              154  

Digitalin og alle heterosider av Digitalis purpurea L.         752-61-4                     134 

4,5-Dihydrobenzimidazol-4-on                                                                                 48  

Dihydrocumarin, når brukt som parfyme ingrediens               119-84-6                         427 

3,4-Dihydro-2-metoksi-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]      

[1]benzo-pyran-5-on (Cyklocoumarol)            518-20-7                                   234 

Dihydrotachysterol                       67-96-9                                      342  

2,4-Dihydroksi-3-metyl-benzaldehyd, når brukt som  

parfyme ingrediens                 6248-20-0                                            428  

4,4'-Dihydroksi-3,3'-(3-metyltiopropyliden)-dikumarin                       207  

2,2'-Dihydroksi-3,3',5,5',6,6'-heksaklordifenylmetan (Heksaklorofen) 70-30-4             371 

5,5'-Diisopropyl-2,2'-dimetylbifenyl-4,4'-diyldihypoiodit (Jodtymol 522-2 2-7           361 

Dikloretaner                                                                                                            125  

Dikloretylener                                                                                                        126  

2,3-Diklor-2-metylbutan                                                                                         36  

Diklorsalicylanilider                                                                                               349  

Dikumarol                                                    66-76-2                                              231  

Dimetylamin 1                                             24-40-3                                              142  

1-Dimetylaminometyl-1-metylpropylbenzoat (Amylokain)   

og dets salter                                 644-26-8                                             50  

Dimetyl citraconat, når brukt som parfyme ingrediens             617-54-9                            431  

2,6-Dimetyl-1,3-dioksan-4-ylacetat (Dimetoksan)            828-00-2                                        368 

7,11-Dimetyl-4,6,10-dodecatrien-3-on, når brukt som   

parfyme ingrediens                             26651-96-7                                       432 

N,N-Dimetylformamid                          68-12-2                                             355 

3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol), når brukt   

som parfyme ingrediens                            40607-48-5                                   429 

1,3-Dimetylpentylamin og dets salter        105-41-9                                       30  

Dimetylsulfoksyd                                         67-68-5                                       338 

4,6-Dimetyl-8-tert-butyl-cumarin, når brukt som parfyme ingrediens  17874-34-9                   430 

6,10-Dimetyl-3,5,9-undecatrien-2-on, når brukt som parfyme ingrediens 141-10-6          433  

Dimevamid og dets salter                            60-46-8                                        153 

Dinitrofenol isomerer                                                   151  

Dioksan                                               123-91-11                                        343  

Dioksetedrin og dets salter                     497-75-6                                      136  

2,3'-Ditio-bis-(pyridin-1-oksid) (tilsetningsstoff med   

magnesium sulfattrihydrat)  

(Pyritiondisulfid + magnesiumsulfat)                                                                    396  

Doksylamin og dets salter                                        469-21-6                                   176 

 

Dyremateriale samt stoffer utvunnet fra slikt materiale.  

Derivater av dyretalg er unntatt forutsatt at følgende tilvirkningsmetode  

har blitt brukt og klart kan dokumenteres av produsent:  

• transestrifisering eller hydrolyse der temperatur og trykk holdes på  

minst 200 grader C og korresponderende trykk i minst 20 minutter.  

Dette gjelder prosesser som gir dannelse av fettsyrer, estere av fettsyrer,  

samt glyserol.  

• forsåpning med NaOH 12 M som finner sted enten som en ”batch”-  

prosess ved 95 grader C i 3 timer eller som kontinuerlig prosess der  

temperatur og trykk holdes på 140 grader C og 2 bar (2 000 hPa) over et  

tidsrom på 8 minutter – eller ved tilsvarende betingelser. Dette gjelder  

prosesser som gir dannelse av såpe og glyserol.  

Dyremateriale defineres som:  

• Fra den datoen som er referert til i artikkel 22 (1) i forordning (EF) nr.  

999/2001; spesifisert risikomateriale som beskrevet i vedlegg V til  

denne forordningen, og ingredienser utvunnet av dette.  

• Inntil denne datoen; spesifisert risikomateriale som beskrevet i vedlegg  

XI del A i forordning (EF) nr. 999/2001, og ingredienser utvunnet av  

dette.  

419  

Efedrin og dets salter                                          299-42-3                             164  

Emetin, salter og derivater                                   483-18-1                              163  

Endrin                                                                    72-20-8                               196 

1,2-Epoksibutan                                                   106-88-7                                400 

Eserin eller fysostigmin og dets salter                                                        166  

Estere av 4-aminobenzosyre med aminogruppen fri, bortsett fra 2,3-  

dihydroxypropyl-4-aminobenzoat (ikke tillatt som UV-filter)                             167 

Etionamid                                                       536-33-4                              319  

Etoheptazin og dets salter                                     77-15-6                              173 

2-Etoksietanol (Etylglykol)                                       110-80-5                             666  

2-Etoksietanol acetat                                              111-15-9                              673  

4-Etoksifenol                                                            622-62-8                              178  

Etyl acrylat, når brukt som parfyme ingrediens    140-88-5                             435  

Etylbis(4-hydroksi-2-okso-1-benzopyran-3-yl)acetat og salter av syren 548-00-5                 204  

Etylenoksid                                                               75-21-8                              182 

Etylfenacemid                                                           90-49-3                              272 

Fargestoff CI 12075 og dets lakker, pigmenter og salter          397  

Fargestoff CI 12140                                                                     378  

Fargestoff CI 13065                                                                     387  

Fargestoff CI 15585                                                                     401  

Fargestoff CI 26105                                                                     379  

Fargestoff CI 42535                                                                       388  

Fargestoff CI 42555, 42555-1, 42555-2                                        380  

Fargestoff CI 42640                                                                      386  

Fargestoff CI 45170, 45170-1                                                       398  

Fargestoff CI 61554                                                                      389  

Fenacemid                                                           63-98-9                               269  

Fenadiazol                                                           1008-65-7                            208  

Fenaglykodol                                                        79-93-6                                   95 

Fenametrazin, derivater og dets salter              134-49-6                               232  

Fenotiazin og dets forbindelser                                                   320  

Fenprobamat                                                        673-31-4                               71  

Fenprokumon                                                     435-97-2                               273 

4-Fenylazofenylen-1,3-diaminomonohydrokloridcitrat (Krysoidiniumkloridcitrat)              81  

Fenylbutazon                                                      50-33-9                                    67 

4-Fenylbut-3-en-2-on                                          122-57-6                               356  

1,2-Fenylendiamin og dets salter (Fargestoff CI 76010)    95-54-5                                  363 

 

2-Fenylindan-1,3-dion (Fenindion)                      83-12-5                                271  

a-Fenyl-2-piperidinmetanolacetat (Levofacetoperan) og dets salter      634-08-2          284 

Fenyramidol                                                        553-69-5                              274  

Fenzolon 1                                                            5302-16-6                           180  

Fikenblad absolutt uttrekk (Ficus carica), når brukt som      

parfyme ingrediens                                                68916-52-9                        436  

Fluanison                                                             1480-19-9                            187 

Fluoreson                                                           2924-67-6                            189  

Fluorouracil                                                         51-21-8                               190 

Fosfor og metallfosfider                                                                            279 

Furazolidon                                                        67-45-8                                  252 

Furfuryltrimetylammonium salter, f.eks.furtreoniumiodid   7618-86-2                               192  

Furokumariner (f.eks. trioksylan, 8-metoksipsoralen,   

5-metoksipsoralen) bortsett fra normalt innhold i benyttede   

natrulige essenser. I solbeskyllelsesmidler og bruningsmidler   

skal innholdet av furokumariner være mindre enn 1 mg/kg.      484-20-8                             358 

Galantamin                                                                                      357-70-0                              193 

Gallamintrietiodid                                                                         65-29-2                                 329 

Glukokortikoider                                                                                    300 

Glutetimid og dets salter                                                               77-21-4                                  181 

Glycyklamid                                                                                   664-95-9                               100  

Guaifenesin                                                                                    93-14-1                                230 

Guanetidin og dets salter                                                             55-65-2                                   259 

Gullsalter                                                                                                                                    296  

Haloperidol                                                                                    52-86-8                               185 

Heksaetyltetrafosfat                                                                     757-58-4                              316  

(1R,2S)-Heksahydro-1,2-dimetyl-3,  

6-epoksiftalsyreanhydrid (Cantaridin)                                         56-25-7                                 70 

1,2,3,4,5,6-Heksaklorcykloheksan (Lindan)                                 58-98-9                                   195 

Heksakloretan                                                                               67-72-1                               197  

Heksaklorofen (2,2'-Dihydroksi-3,3',5,5',6,6'-heksaklordifenylmetan) 70-30-4                       371 

Heksametylenbis(trimetylammonium)salter, f.eks. heksametoniumbromid                                      124  

Heksapropymat                                                                            358-52-1                              115 

trans-2-Heksenal dietyl acetal, når brukt som parfyme ingrediens  67746-30-9                     438  

Trans-2-Heksenal dimetyl acetal, når brukt som parfyme ingrediens 18318-83-7                   439 

trans-2-Heptenal, når brukt som parfyme ingrediens                18829-55-5                              437 

Hydrastin, hydrastinin og deres salter                                         118-08-1                             199  

Hydrazider og deres salter                                                             54-85-3                             200 

Hydrazin, derivater og salter av derivatene                                 302-01-2                             201 

Hydroabietyl alkohol, når brukt som parfyme ingrediens           13393-93-6                           440  

Hydrogencyanid og dets salter                                                      74-90-8                            111 

Hydrogenfluorid, normale salter, komplekse forbindelser og   

hydrofluorider,unntatt dem nevnt i vedlegg III                                                            191 

7-(2-Hydroksi-3-(2-hydroksietyl-N-metylamino)propyl)-teofyllin (Xantinol)                        135 

4-(4-Hydroksi-3-iodofenoksi)-3,5-diiodofenyleddiksyre   

og dens salter                                                                     51-24-1                                 

8-Hydroksikinolin og dets sulfat, bortsett fra bruken   

fastsatt i nr. 51 i Vedlegg III                                                                             395  

11-a-Hydroksipregn-4-en-3,20-dion og dets estere                                           385 

Hydroksizin                                                                          68-88-2                            240 

Hyoscin (Scopolamin), salter og derivater                         51-34-3                              295 

Hyoscyamin, salter og derivater                                         101-31-5                               210 

Hyoscyamus niger L., blader, frø, pulver og medisinske tilberedninger                        211  

3-Imidazol-4-ylacrylsyre og dets etylester (urokansyre)   104-98-3                             418  

Imperatorin                                                                          282-44-0                                 34  

Inprokon                                                                               436-40-8                              152  

Ipecacuanha (Cepahelis ipecacuanha Brot og beslektede arter)   

(røtter, pulver ogmedisinske tilberedninger)                                    215 

Isodrin                                                                                   465-73-6                               198  

Isokarboksacid                                                                       59-63-2                               52 

 

Isomethepten og dets salter                                                503-01-5                              228  

Isoprenalin 7683-59-2 17  

6-Isopropyl-2-decahydronaftalenol, når brukt som parfyme ingrediens 34131-99-2            441  

(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (Apronalid)                        528-92-7                              216  

Isosorbiddinitrat                                                                    87-33-2                                148  

Jod                                                                                        7553-56-2                             213  

Juniperus sabina L. (blader, eterisk olje og medisinske   

tilberedninger) (Sabinen)                                                     3387-41-5                           294  

Kadmium og dets forbindelser                                                                                         68  

Kalciferol (Vitamin D2)                                                          50-14-6                             335  

N-(3-Karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,  

N-diisopropylmetylammonium salter,  

f.eks. isopropamidjodid                                                      7492-32-2                            156  

Karbondisulfid                                                                      75-15-0                               73  

Karbontetraklorid                                                                56-23-5                               315  

Katalase                           74  

Kefailin og dets salter                                                          483-17-0                               75  

Klor                                                                                       7782-50-5                               78  

N-5-Klorbenzoksazol-2-ylacetamid                                                1  

Kloretan (etylklorid)                                                           75-00-3                                96  

Klorfacinon                                                                            3691-35-8                                 93  

Klorfenoksamin                                                                    77-83-3                                 94  

Klormetin og dets salter                                                        51-75-2                              87  

Klormezanon                                                                          80-77-3                               91  

Kloroform                                                                               67-66-3                             366  

Klorpropamid                                                                         94-20-2                                  79  

Klorprotixen og dets salter                                                    113-59-7                                84  

Klortalidon                                                                             77-36-1                             262  

Klorzoxazon                                                                             95-25-0                               82  

Koboltbenzensulfonat                                                                                                     101  

Kolchicin, salter og derivater                                                64-68-8                             102  

Kolchicosid og dets derivater                                                477-29-2                             103  

Kolekalciferol (Vitamin D3)                                                    67-97-0                             335  

Kolin salter og deres estere, f.eks. kolinklorid                      62-49-7                            168  

Krom, kromsyre og dens salter                                                                                                                  97  

Kroton tiglium (olje)                                                                8001-28-3                            107  

Kurare og kurain                                                                      6989-96-6                            109  

Kurariserende forbindelser, syntetiske                                                                             110  

Kvikksølv og dets forbindelser, unntatt de som nevnes i Vedlegg V                               221  

Laurus nobilis L., olje fra frøene                                                                                       359  

Lidokain                                                                                     137-58-6                             399  

Lobelia inflata L. og medisinske tilberedninger                                                               218  

Lobelin og dets salter                                                              90-69-7                             219  

Lysergid (LSD) og dets salter                                                    50-37-3                             127  

Malononitril                                                                             109-77-3                               149  

Mannomustin og dets salter                                                   576-68-1                                89  

Mecamylamin                                                                          60-40-2                             229  

Mefeklorazin og dets salter                                                      1243-33-0                              141  

Mefenesin og dets estere                                                         59-47-2                              322  

Meprobamat                                                                               57-53-4                              236  

Metaldehyd                                                                               108-62-3                              223  

Metamfepramon og dets salter                                                15351-09-4                         145  

Metapyrilen og dets salter                                                        91-80-5                                144  

Metetoheptazin og dets salter                                                 509-84-2                              171  

Metformin og dets salter                                                           657-24-9                              147  

Metheptazin og dets salter                                                       469-78-3                              174Metokarbamol                                                                      532-03-6                             205  

2-(4-Metoksibenzyl-N-(2-pyridyl)amino)-etyldimetylaminmaleat                             346 

 

7-Metoksicumarin, når brukt som parfyme ingrediens           531-59-9                              442   

1-Metoksi-2,4-diaminobenzen og dets salter (2,4-Diaminoanisol)       615-05-4                376  

1-Metoksi-2,5-diaminobenzen og dets salter (2,5-Diaminoanisol)       615-50-9               377  

2-Metoksietanol (Metylglykol)                                                        109-86-4                       665 

2-Metoksietanol acetat                                                                110-49-6                              672  

4-(p-Metoksifenyl)-3-buten-2-on, når brukt som parfyme ingrediens  943-88-4                443 

1-(p-Metoksifenyl)-1-penten-3-on, når brukt som parfyme ingrediens104-27-8               444 

8-Metoksipsoralen bortsett fra normalt innhold i eteriske oljer           298-81-7              358 

Metotrexat                                                                                      59-05-2                                 

Metyl trans-2-butenoat, når brukt som parfyme ingrediens      623-43-8                              445 

7-Metylcumarin, når brukt som parfyme ingrediens                  2445-83-2                              446 

Metyleugenol, med unntak for normalt innhold i naturlige essenser og forutsatt at  

konsentrasjonen ikke overskrider  

(a) 0,01% i parfymer som ferdig produkt (fine fragrance)  

(b) 0,004% i ”eau de toilette” og etterbarberingsvann (eau de toilette)  

(c) 0,002% i kremparfyme (fragrance cream)  

(d) 0,001% i produkter som skylles raskt av etter bruk (rinse-off products)  

(e) 0,0002% i produkter som ikke skylles raskt av etter bruk (leave-on  

products) og i munnhygiene produkter                                      93-15-2                              451 

Metylfenidat, og dets salter                                                         113-45-1                            175 

2-Metyl-m-fenylen-diamin (2,6-diaminotoluene)                       823-40-5                              413 

5-Metyl-2,3-heksanedion, når brukt som parfyme ingrediens   13706-86-0                         447 

2-Metylheptylamin og dets salter                                                                                227 

N,N-(Metyliminodietylen)bis(etylendimetylammonium) salter, for eksempel  

Azametoniumbromid                 60-30-0  306-53-6                             121 

Metyprylon og dets salter                       125-64-4                               133 

Metyrapon                                                  54-36-4                               292 

Minoxidil, dets salter og derivater                                                       372 

Mofebutazon                                             2210-63-1                               64  

Monobenzon (4-Benzyloksifenol )            103-16-2                            178 

Morfolin og dets salter 110-91-8 344  

Musk moskene (1,1,3,3,5-penta-methyl-4,6-dinitroindane)          116-66-5                             421 

Musk tibetene ( 5-tert-butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobenzen)          145-39-1                       422 

Nafazolin og dets salter                                                                      835-31-4                              244  

2-Naftol                                                                                                       135-19-3                             241 

1-Naftylamin og dets salter                                                                134-32-7                              242  

2-Naftylamin og dets salter                                                                 91-59-8                                242 

3-(1-Naftylmetyl)-2-imidazolin                                                                                                       243  

Nalorfin, dets salter og etere                                                                62-67-9                                20 

Narkotika, naturlige og syntetiske, opptatt i tabell I og II til "The Single  

Convention on Narcotic Drugs", New York 30.03.61                                                                           306 

Natriumheksacyklonat                                                                         7009-49-6                            114  

Neodymium og dets salter                                                                   7440-00-8                            309 

Neostigmin og dets salter, f.eks. neostigminbromid                          1212-37-9                            245 

Nikotin og dets salter                                                                           54-11-5                                246 

Nitritter, uorganiske, bortsett fra natriumnitritt, som nevnt i Vedlegg III 248  

Nitrobenzen                                                                                           98-95-3                               249 

Nitroderivater av karbazol                                                                    3077-85-8                                72  

Nitrofurantoin                                                                                      67-20-9                                 251 

Nitrokresoler og deres alkalisalter                                                                             250 

Nitroksolin og dets salter                                                                     4008-48-4                            209 

Nitrosaminer                                                                                                                             410  

Nitrostilbener, deres homologer og deres derivater                                                                256 

Noradrenalin og dets salter                                                                51-41-2                                257  

Noskapin og dets salter                                                                       128-62-1                             258 

 

Ambenomiumklorid                                                                                              132    

Oksanamid og dets derivater                                                           126-93-2                              165  

Oksfeneridin og dets salter                                                              546-32-7                              172  

Oktamoksin og dets salter                                                               4684-87-1                            202  

Oktamylamin og dets salter                                                              502-59-0                             267  

Oktodrin og dets salter                                                                   543-82-8                               28  

Oleandrin                                                                                           465-16-7                              261  

Padimat A (Amyl-4-dimetylaminobenzoat, isomerblandinger)                                                381  

Parametason                                                                                    53-33-8                               186 

Paration                                                                                            56-38-2                                131 

Paretoksikain og dets salter                                                            94-23-5                                179  

Pelletierin og dets salter                                                                   2858-66-4                          263 

Pemolin og dets salter                                                                      2152-34-3                            212  

Pentaeritrityltetranitrat                                                                    78-11-5                                 265 

Pentakloretan                                                                                    76-01-7                                264 

N,N-Pentametylenbis(trimetylammonium)salter f.eks.   

pentametoniumbromid                                                                   541-20-8                              120  

2-Pentyliden cycloheksanone, når brukt som parfyme ingrediens   25677-40-1                       448  

Petrikloral                                                                                         78-12-6                                266 

Physostigma venenosum Balf                                                                                         281  

Phytolacca Spp og deres tilberedninger                                                                       374 

Pikrotoksin                                                                                         124-87-8                             282 

Pikrinsyre (2,4,6-Trinitrofenol)                                                        88-89-1                                268  

Pilocarpus jaborandi Holmes og medisinske tilberedninger                                            311 

Pilokarpin og dets salter                                                                                                                         283  

Pipazetat og dets salter                                                                   2167-85-3                           118  

6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oksid, dets salter og derivater                                 372  

Pipradol og dets salter                                                                    467-60-7                             285  

Piprokurarin                                                                                      3562-55-8                           137 

Poldinmetylsulfat                                                                             545-80-2                             239 

Pramocain                                                                                                                405 

Probenecid                                                                                       57-66-9                               161  

Progesteroner                                                                                                                 194 

Prokainamid og dets salter og derivater                                        51-06-9                                 25 

Propan-1,2,3-triyltrinitrat (Nitroglyserin)                                      55-63-0                                    253 

Propatylnitrat                                                                                    2921-92-8                            206  

Propyfenazon                                                                                   479-92-5                              138  

Prunus laurocerasus L. ("Cherry Laurel Water")                                                                           291  

Psilocybin                                                                                          520-52-5                              278  

Pyretrum album L. og medisinske tilberedninger av den             803-34-7                             345  

Pyritionnatrium                                                                               3811-73-2                            369 

Pyritiondisulfid + magnesiumsulfat                                                                                            396  

Pyrogallol                                                                                          87-66-1                                409 

Radioaktive stoffer som definert ved Rådsdirektiv 96/29/Euratom(1) av 13.mai  

1996 om fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsnormer for beskyttelse av  

befolkningens og arbeidstakernes helse mot farer forbundet med ioniserende  

stråling (2 )                                                                                                                             293 

Rauwolfia serpentina alkaloider og dets salter                                                             15  

Reserpin og dets salter                                                                    50-55-5                                  15 

Retinoinsyre og dens salter (Vitamin A syre) 375  

Safrol, bortsett fra i naturlige eteriske oljer, forutsatt at konsentrasjonen ikke  

overstiger 100 ppm i det ferdige produkt. Tannpasta til barn må ikke inneholde  

safrol. Høyeste tillatte konsentrasjon i munnpleiemidler er 50 ppm    94-59-7                       360 

a-Santonin( 3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahydro-3,5a,9-trimetyl-nafto[1,2-b]-  

furan-2,8-dion                                                                               481-06-1                              217 

Schoenocaulon officinale Lind, frø og medisinske tilberedninger                             332 

 

Sekundære alkyl- og alkanolaminer og deres salter                                                            411 

Selen og dets forbindelser bortsett fra selendisulfid 

som nevnt i Vedlegg III                                                         7782-49-2                            297  

Solanum nigrum L. og medisinske tilberedninger av den (Solanin)      20562-02-1                 298 

Spartein og dets salter                                                                             90-39-1                             299 

Spironolakton                                                                                            52-01-7                              

Steinkulltjære i rå og raffinert form                                                  8007-45-2                            420 

Strofantiner, aglukoner og derivater                                                 560-53-2                            302 

Strofantus-arter og medisinske tilberedninger                                                                    303 

Strontium og dets salter, bortsett fra strontiumlakker-pigmenter og -salter av de  

fargestoffer som er nevnt i Vedlegg IV, samt strontiumforbindelser på de  

betingelser som er fastsatt i Vedlegg III                                                     (ref.direktivets Annex 5) 

Strontiumlaktat                                                                                                            402 

Strontiumnitrat                                                                                     10042-76-9                         403 

Strontiumpolykarboksilat                                                                      1633-05-2                          404 

Stryknin og dets salter                                                                          57-24-9                                304 

Stryknos-arter og medisinske tilberedninger (Brucin)                       (357-57-3)                           305 

Succinonitril                                                                                         110-61-2                               150 

Sulfinpyrazon 57-96-5 155  

Sulfonamider (sulfanilamid og dets derivater fremkommet ved substitusjon av en  

eller flere H-atomer i NH2-grupper) og deres salter                                                               307 

Sultiam                                                                                                 61-56-3                                  308 

Sympatomimetiske aminer som virker på sentralnervesystemet, (se liste  

Europarådets resolusjon AP(69)                                                                                                     21 

Tallium og dets forbindelser                                                                                          317 

Tefazolin og dets salter                                                                        1082-56-0                            237 

Tellur og dets forbindeler                                                                                             312 

Tetrabenazin og dets salter                                                                  58-46-8                                139 

Tetrabromsalicylanilider                                                                                                      350  

Tetraetylammoniumbromid                                                                 71-91-0                                  61 

Tetraetylpyrofosfat (TEPP)                                                                   107-49-3                               276 

Tetrahydrozoline og dets salter                                                                                                   394 

Tetrakain og dets salter                                                                        94-24-6                                   63 

2,3,7,8-Tetraklordibenzo-p-dioksin                                                       1746-01-6                             367 

Tetrakloretylen                                                                                     127-18-4                              314 

Tetraklorsalicylanilider                                                                          1154-59-2                             348 

Thalidomid og dets salter                                                                      50-35-1                             280 

Thevetia neriifolia Juss, glykosid ekstrakt (Thevetin)                          11018-93-2                         318 

Thiamazol                                                                                              60-56-0                             233 

Thiotepa                                                                                               52-24-4                               310 

Thiram (Disulfiram)                                                                            97-77-8                              162 

Tiourea og dets derivater, unntatt de som er listet i Vedlegg 3      62-56-6                                 321 

Tiuramdisulfider                                                                                 137-26-8                                354 

Tiurammonosulfider                                                                                                                         353 

Tolboksan                                                                                           2430-46-8                             177 

Tolbutamid                                                                                          64-77-7                                     65 

Toluidiner, alle isomerer, salter og halogen- og sulfoderivater                                      32 

Tranylcypromin og dets salter                                                          155-09-9                               324 

Tretamin                                                                                              51-18-3                                    328 

Triamteren og dets salter                                                                  396-01-0                             275 

2,2,2-Tribrometanol (Tribrometylalkohol)                                     75-80-9                                 326 

Tribromsalan (3,4',5-Tribromsalicylanilid)                                                                            373 

Trifluperidol                                                                                     749-13-3                               188 

Trikloreddiksyre                                                                               76-03-9                                   10 

2,2,2-Trikloretan-1,1-diol                                                                302-17-0                               77 

Triklormetin og dets salter                                                              555-77-1                               327 

Triklornitrometan (Klorpikrin)                                                         76-06-2                                   325