Pdf-Skjema kan lastes ned her


   SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKALER

Etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
med hjemmel i LOV-1994-08-05-55-§4-1 (smittevernloven), LOV-2011-06-24-29-§8
(folkehelseloven), LOV-2011-06-24-29-§10 (folkehelseloven)

 
  SØKNADEN GJELDER FOR:


  ________________________________________________

 

Fyll ut:


_______________________________ ______________________________
Driftsansvarlig Virksomhetens eier

_______________________________ ______________________________
Virksomhetens adresse Eiers adresse

_______________________________ ______________________________
Postnr./-sted Postnr./-sted

_______________________________ ______________________________
Tlf.nr. Tlf.nr.

_______________________________ ______________________________
E-post. E-post.


_______________________________
Sted, dato

_______________________________ ______________________________
Signatur, driftsansvarlig Signatur, virksomhetens eier

 


Krav om godkjenning av lokaler
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
trådte i kraft 1. juli 1998. §4-7

 

Dette søknadsskjemaet er laget i samsvar med forskriften, og hver enkelt paragraf unntatt
§§ 1, 2, 3, 8-12 er gjengitt i skjemaet.

Der det er for liten plass på skjemaet til beskrivelse og kommentarer, bør en bruke egne
nummererte vedlegg.


§ 2. Virkeområde
Søknaden gjelder for:
(Kryss av for en eller flere)

  Tatoveringsvirksomhet _____
  Piercing/Hulltakingsvirksomhet_____
  Annet: ________________________________________________________________


§ 4. Ansvar. Internkontroll

Den som eier eller driver virksomhet som omfattes av § 2, plikter å sørge for at bestemmelsene
i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å
forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

For å sikre at forskriften etterleves skal virksomheter som omfattes av forskriften,
fra 1. januar 2000, føre internkontroll og etablere internkontrollsystem. Internkontrollsystemet
skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.

Vedkommende skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir i medhold
av § 8.

· Har virksomheten etablert et InternKontrollsystem i tråd med forskriften? Ja____ Nei___

· Har virksomheten HMS? Ja____ Nei____
 
· Hvilke rutiner er beskrevet i IK-systemet? (f. eks. renhold, desinfeksjon m.v.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


§ 5. Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse

Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring,
desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende
måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk
risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal
tilpasses omfanget og arten av virksomheten, samt hvor mange personer som oppholder seg i
lokalene.

 

 

Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, skal tilfredsstille kravene i første
og andre ledd og være godkjent av kommunestyret før de tas i bruk. Det samme gjelder når
igangværende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger.

Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i godkjent lokale.

Endret ved forskrift 12 feb 2004 nr. 404.

· Antall ansatte: _____________
· Antall behandlingsstoler/-benker: ____________
· Virksomhetens totale areal: __________ m2
· Behandlingsrommets areal: __________ m2

· Legg ved tegning av lokalene og merk av følgende:
- venterom - lagerrom/ annen oppbevaring
- resepsjon/ skranke - toalett for kunder + ansatte
- vaskerom - spise-/pauserom

· Er det innlagt varmt vann? Ja____ Nei____

Hvis nei, hvordan varmes vannet? _______________________________________________

___________________________________________________________________________

· Er det såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker? Ja____ Nei____

· Hvor foregår rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr? _____________________

___________________________________________________________________________

· Vaskerommets utstyr:
(kryss av for det som finnes i lokalene)
  Vaskemaskin______ Antall vaskekummer: _________
  Tørketrommel______ Lukket boks til risikoavfall
  Instrumentvaskemaskin, min. 85 oC____ Beholder for oppbevaring av brukte tekstiler____
  Ultrasonic____ Håndvask m/såpedispenser og papirhåndklær____
  Autoklave, type:________________ Lukket beholder for desinfeksjon av utstyr______


Kommentar: ________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


· Ventilasjon - kryss av:

  Kun vinduer/ventiler____ Mekanisk avtrekk____ Balansert vent._____


· Kreves det punktavsug? (Arbeidsmiljølovens § 11) Ja____ Nei____
· Er vinduene solavskjermet? Ja____ Nei____
· Brukes lokalene til andre formål enn det som er nevnt ovenfor? Ja____ Nei_____

 

 Hvis ja, spesifiser bruken: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

· Drives det salgsvirksomhet i lokalene? Ja____ Nei ____

Hvis ja, spesifiser omfanget: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

· Er materialene som er brukt på gulv, vegger og tak lette å holde rene? Ja____ Nei ____

Hva slags materiale er brukt? ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

· Finnes særskilt toalett for kunder? Ja____ Nei_____
· Deles toalett med andre næringsdrivende i samme bygning? Ja_____ Nei_____

· Rutiner/metoder for renhold av lokalene (daglig, ukentlig og
  hovedrenhold) skal legges ved søknaden. Vedl. nr…...

 

§ 6. Krav til utstyr

Utstyr som benyttes til virksomhet som omfattes av § 2, skal før bruk være behandlet på en
hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Arbeidsredskap og annet utstyr som brukes i behandlingen av kunder skal være rengjort.
Flergangsutstyr som har vært tilsølt med blod, skal desinfiseres før det nyttes på en ny kunde.
Utstyr som benyttes ved penetrering av hudens overflate eller slimhinner skal være sterilt.

Stikkende og skjærende redskaper og brukt blodforurenset utstyr skal samles opp i særskilte
beholdere og bortskaffes på en hygienisk tilfredsstillende måte.

· Hva slags utstyr brukes til behandling av kunden? ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

· Benyttes flergangsutstyr ved penetrering av hud eller slimhinner? Ja____ Nei_____

· Er det vakuum autoklave i lokalet? Ja_____ Nei_____

· Legg ved skriftlige rutiner/ metoder for renhold, desinfeksjon evt. sterilisering av
  flergangs- utstyr og tekstiler. Vedl. nr..…

· Hvordan oppbevares redskaper som er ferdig til bruk? ____________________________

 

 

· Beskriv hvordan stikkende/ skjærende redskaper og utstyr som er blodtilsølt behandles?
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


§ 7. Generelle krav til utøvelsen

Virksomhet som omfattes av § 2 skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte med sikte
på å hindre at overføring av smittsomme sykdommer kan finne sted.

Den som utøver virksomheten plikter å gi informasjon til tjenestemottaker om risikoen for
infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende. Utøveren skal forsikre seg om at
tjenestemottaker forstår hva tjenesten innebærer.

Utøveren skal spørre kunden om det er forhold som kan gi økt fare for smitte og som kan
begrunne utvidede hygieniske tiltak. Utøveren skal avstå fra behandling hvis han blir kjent
med forhold hos kunden som kan gi særskilt fare for smitte.

Ved virksomhet som medfører penetrering av hud eller slimhinner skal huden eller
slimhinnene desinfiseres på forhånd.

· Finnes det rutiner for informasjon til kundene om evt. risiko ved behandlingen,
  og rutiner for oppfølging av klager om feil eller sykdom etter
  behandling? Ja____ Nei____


Beskriv disse rutinene kort: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


· Finnes det rutiner for innhenting av informasjon fra kunden vedr. evt.
  smittefare ? Ja____ Nei_____

Hvordan innhentes slik informasjon? _____________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 


· Brukes engangshansker ved alle prosedyrer der huden eller slimhinnene til
  kunden penetreres? Ja____ Nei____
· Foreligger det rutiner for desinfeksjon av hud og slimhinner som
  penetreres under behandling? Ja____ Nei____
· Foreligger det tilfredsstillende rutiner for personlig hygiene mellom hver
  kunde? Ja____ Nei_____


Beskriv rutinene for håndhygiene: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 


Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter
til injisering i huden i kosmetisk hensikt FOR-2008-11-03-1189

Har virksomheten Internkontroll for tatoveringsfarger? Ja____ Nei____

Hvor oppbevares fargeflasker? _________________________________________________

Hva er rutinene for kontroll av farger? ____________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Annen informasjon: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 


Skjemaet sendes til:

Kommunelegen eller Bydelslegen i din kommune