Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt
Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer. Klikk her for å se om det finnes en  ajourført versjon. 

DATO: FOR-2008-11-03-1189
DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)
PUBLISERT: I 2008 hefte 12 s 1659
IKRAFTTREDELSE: 2009-01-01
ENDRER:
GJELDER FOR: Norge
HJEMMEL: LOV-2005-12-21-126-§5,   LOV-2005-12-21-126-§7,   LOV-2005-12-21-126-§8,   LOV-2005-12-21-126-§9,   LOV-2005-12-21-126-§11 ,    LOV-2005-12-21-126-§12 ,    LOV-2005-12-21-126-§13 ,  LOV-2005-12-21-126-§14 ,    LOV-2005-12-21-126-§15 ,    LOV-2005-12-21-126-§16 ,  LOV-2005-12-21-126-§19 ,    LOV-2005-12-21-126-§21 ,   FOR-2005-12-29-1770
KUNNGJORT: 2008-11-07      kl. 15.05
RETTET:
JOURNALNR: 2008-0921
KORTTITTEL: Forskrift om tatoveringsprodukter

INNHOLD

Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt

Kapittel I. Innledende bestemmelser
    § 1. Formål
    § 2. Virkeområde
    § 3. Definisjoner

Kapittel II. Forbud
    § 4. Forbud mot produkter som ikke er helsemessig sikre
    § 5. Forbud mot tatoveringsprodukter som inneholder visse stoffer
    § 6. Forbud mot andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt som inneholder visse stoffer
    § 7. Forbud mot tatoveringsprodukter som ikke er sterile
    § 8. Forbud mot andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt som ikke er sterile
    § 9. Forbud mot testing på dyr

Kapittel III. Merking
    § 10. Plassering og språk
    § 11. Navn og adresse
    § 12. Innhold
    § 13. Holdbarhetsdato
    § 14. Spesielle forholdsregler som skal overholdes ved bruk
    § 15. Identifikasjonsmerking
    § 16. Ingredienser

Kapittel IV. Markedsføring, varslings- og opplysningsplikt mv.
    § 17. Villedende markedsføring
    § 18. Varslings- og opplysningsplikt
    § 19. Meldeplikt
    § 20. Dossier
    § 21. Tilgjengelighet til sted, bistandsplikt m.m.

Kapittel V. Administrative bestemmelser
    § 22. Tilsyn og vedtak
    § 23. Dispensasjon
    § 24. Straff
    § 25. Ikrafttredelse

Vedlegg I: Aromatiske aminer som ikke må være tilstede i eller kunne frigis fra azofargestoffer som anvendes som ingrediens i tatoveringsprodukter etter denne forskriften

Vedlegg II: Følgende fargestoffer er ikke tillatt som ingrediens i tatoveringsprodukter etter denne forskriften 1

Vedlegg III: Konserveringsmidler tillatt i produkter etter denne forskriften med angitt høyeste tillatte konsentrasjon i ferdig produkt samt obligatorisk bruksanvisning og advarselsmerking. det er ikke tillatt med kombinasjoner av disse konserveringsmidlene


Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 3. november 2008 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. § 5 andre ledd, § 7 andre ledd, § 8, § 9, § 11 andre ledd, § 12 første og tredje ledd, § 13 tredje ledd, § 14 tredje ledd, § 15, § 16 sjette ledd, § 19 og § 21, jf. delegeringsvedtak 29. desember 2005 nr. 1770 pkt. 2 og 3.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål

       Formålet med forskriften er å medvirke til at tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt er helsemessig sikre for mennesker og dyr.

       Forskriften skal også fremme forbrukerinteresser, redelighet, dyrevelferd, etikk, miljø, mattrygghet og kvalitet.

§ 2. Virkeområde

       Denne forskriften omfatter alle forhold i forbindelse med utvikling, produksjon, import, bearbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt.

       Forskriften omfatter ikke produkter som omfattes av generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

       Forskriften omfatter ikke produkter som regnes som legemidler eller som medisinsk utstyr, etter gjeldende bestemmelser for legemidler og medisinsk utstyr.

       Mattilsynet kan i tvilstilfeller avgjøre om et produkt omfattes av denne forskriften. Er det tvil om et produkt skal regnes som produkt som omfattes av denne forskriften eller annet produkt som nevnt i tredje ledd, avgjøres spørsmålet i samarbeid med kompetent myndighet på disse produktområder, jf. forskrift om legemidler § 2-3 (klassifisering av vare i tvilstilfeller).

§ 3. Definisjoner

       I denne forskriften forstås ved:

1. Produkt: tatoveringsprodukt eller annet produkt til injisering i huden i kosmetisk hensikt.
2. Tatoveringsprodukt: Stoff eller blanding av stoff som er bestemt til å føres inn i huden på mennesker eller dyr for å oppnå permanente eller langvarige mønstre, tegninger, streker, felter eller farger på huden, herunder tatoveringsvæske og permanent sminke.
3. Annet produkt til injisering i huden i kosmetisk hensikt: Alle stoff eller blandinger av stoff som er bestemt til å bli ført inn i huden til mennesker eller dyr for å endre utseendet på andre måter enn de som er nevnt under punkt 2.
4. Hud: Hud omfatter overhuden (epidermis inkludert hornhuden) og lærhuden (dermis eller corium).
5. Bruk: Bruk av produkt som med rimelighet kan forutses. Bevisst misbruk omfattes ikke.
6. Sterilitet: Fullstendig fravær av levende organismer inkludert virus.
7. Omsetning: Besittelse med sikte på salg, frembud for salg, distribusjon, selve salget og enhver annen form for overdragelse, med eller uten vederlag, herunder bruk i salonger mv. samt i reklameøyemed.
8. Virksomhet: Privat eller offentlig foretak eller privatpersoner, som utfører en aktivitet som er nevnt i § 2 første ledd, bortsett fra aktiviteter med privat og ikke-kommersielt formål.
9. Ingrediens: Ethvert kjemisk stoff eller blanding av slike av syntetisk eller naturlig opprinnelse, som brukes i produkter.
10. Konserveringsmiddel: Ingrediens som hovedsakelig tilsettes for å hindre vekst av mikroorganismer.
11. INCI-navn: Felleseuropeisk ingrediensnavn utarbeidet av EU-kommisjonen. (INCI: International Nomenclature Cosmetic Ingredient.)

Kapittel II. Forbud

§ 4. Forbud mot produkter som ikke er helsemessig sikre

       Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, distribuere, eksportere og omsette produkter omfattet av denne forskriften, som ved bruk ikke er helsemessig sikre for mennesker eller dyr.

§ 5. Forbud mot tatoveringsprodukter som inneholder visse stoffer

       Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, distribuere, eksportere og omsette tatoveringsprodukter, jf. § 3 punkt 2, som inneholder eller avgir ett eller flere av følgende stoffer:

a) aromatiske aminer som er listet i vedlegg I til denne forskriften. Disse må ikke være tilstede i produktene eller kunne frigis fra azo-fargestoffer som anvendes som ingrediens.
b) ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser som er listet i vedlegg II til denne forskriften.
c) ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser som er listet i vedlegg IIa, IIb og IIc til generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
d) ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser som er listet i rad 2 til 4 i vedlegg IV til generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
e) kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer av kategori 1, 2 og 3 i henhold til vedlegg VI i forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer.
f) stoffer som er klassifisert som legemiddelstoff etter bestemmelser gitt i medhold av legemiddelloven, under hensyntagen til de unntak som følger av forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter,
g) konserveringsmidler, bortsett fra de som er listet i vedlegg III til denne forskriften. Vedlegg III angir bruksrestriksjoner for de konserveringsmidler som kan brukes. Det er ikke tillatt å anvende kombinasjoner av disse konserveringsmidlene.

§ 6. Forbud mot andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt som inneholder visse stoffer

       Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, distribuere, eksportere og omsette annet produkt til injisering i huden i kosmetisk hensikt, jf. § 3 punkt 3, som inneholder eller avgir ett eller flere av følgende stoffer:

a) ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser som er listet i vedlegg IIa, IIb og IIc til generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
b) kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer av kategori 1, 2 og 3 i henhold til vedlegg VI i forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer.
c) stoffer som er klassifisert som legemiddelstoff etter bestemmelser gitt i medhold av legemiddelloven, under hensyntagen til de unntak som følger av forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter,
d) konserveringsmidler, bortsett fra de som er listet i vedlegg III til denne forskriften. Vedlegg III angir bruksrestriksjoner for de konserveringsmidler som kan brukes. Det er ikke tillatt å anvende kombinasjoner av disse konserveringsmidlene.

§ 7. Forbud mot tatoveringsprodukter som ikke er sterile

       Tatoveringsprodukter, jf. § 3 punkt 2, skal være sterile. De skal oppbevares i lukket og tett emballasje, som opprettholder produktenes sterilitet frem til anvendelse.

§ 8. Forbud mot andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt som ikke er sterile

       Andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt, jf. § 3 punkt 3, skal være sterile. De skal oppbevares i lukket og tett emballasje, som opprettholder produktenes sterilitet frem til anvendelse.

       De skal oppbevares i emballasje beregnet for engangsbruk på en enkeltperson.

       Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, distribuere, eksportere og omsette andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt som ikke tilfredsstiller kravene i første og andre ledd.

       Andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt skal injiseres eller påføres med utstyr som tilfredsstiller bestemmelsene i forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

§ 9. Forbud mot testing på dyr

       Det er forbudt å teste ferdigstilte produkter på dyr.

       Det er forbudt å teste ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser i produkter på dyr, med mindre testing av de enkelte innholdsstoffer tillates etter generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter § 6a og § 6b, i samsvar med vedlegg IX.

       Det er forbudt å produsere og omsette produkter som er testet på dyr i strid med denne bestemmelsen.

Kapittel III. Merking

§ 10. Plassering og språk

       Ved omsetning av et produkt skal både beholderen og emballasjen være påført opplysningene som nevnt i § 9 - § 14, dersom ikke annet er bestemt i denne forskriften. Disse opplysningene skal være lett synlige, lett leselige og vanskelige å fjerne.

       Opplysningene som nevnt i § 9 - § 13 skal gis på norsk eller et språk som i betydning og stavemåte likner norsk. Opplysningene i § 14, samt i en eventuell generell bruksanvisning, skal gis på et språk som er lett forståelig for vedkommende som skal anvende produktet.

§ 11. Navn og adresse

       Firmanavn og fullstendig adresse, inkludert telefonnummer, til produsent og den virksomheten i Norge som er ansvarlig for markedsføringen av produktet, skal angis.

       Opplysningene kan forkortes, dersom forkortelsen gjør det mulig å identifisere virksomheten på enkel måte.

§ 12. Innhold

       Den nominelle mengde på pakkedagen skal angis i vekt eller volum, med unntak for emballasje til gratis vareprøver og pakninger til engangsprodukter.

       Angivelse av innholdet kan utelates for ferdigpakninger som vanligvis selges i flerstykksemballasje. Dersom antallet pakninger lett kan fastslås uten at emballasjen brytes, eller produktet vanligvis selges enkeltvis, er det ikke nødvendig å angi innholdet.

§ 13. Holdbarhetsdato

       Produktets holdbarhetsdato skal være den seneste dato produktet fortsatt er i samsvar med § 4, forutsatt at det oppbevares under egnede forhold frem til denne datoen.

       Om nødvendig skal det angis hvilke vilkår som må oppfylles for at den oppgitte holdbarhet skal sikres.

       Holdbarhetsdatoen skal angis ved ordene « må brukes innen utgangen av ... » etterfulgt av datoen eller en forklaring på hvor datoen er å finne på emballasjen.

       Datoangivelsen skal bestå av måned og årstall, i denne rekkefølge.

§ 14. Spesielle forholdsregler som skal overholdes ved bruk

       Spesielle forholdsregler som må overholdes for å sikre trygg bruk, skal angis ved hjelp av slik bruksanvisning og advarselsmerking som i det enkelte tilfelle er nødvendig for å sikre trygg bruk.

       Produkter skal være påført en erklæring som innestår for at innholdet i produktet er sterilt.

       Opplysningene i første og andre ledd kan, på grunn av produktets størrelse eller form, angis på etikett, vedlagt brosjyre, bånd eller kort som er festet til produktet.

§ 15. Identifikasjonsmerking

       Partiets produksjonsnummer, eller annen referanse som gjør det mulig å identifisere produksjonen, skal angis. Disse opplysningene kan angis på produktets emballasje.

§ 16. Ingredienser

       Ingrediensene skal angis i form av en liste over disse i fallende rekkefølge, etter deres vekt på det tidspunkt de tilsettes produktet. Listen skal innledes med ordet « ingredienser » eller annen betegnelse godkjent av Mattilsynet. Det er tilstrekkelig at opplysningene kun angis på emballasjen, eller på beholderen dersom emballasje ikke benyttes.

       Dersom produktets størrelse eller form gjør det nødvendig, kan ingredienslisten angis på etikett, vedlagt brosjyre, bånd eller kort som er festet til produktet. Det skal gjøres oppmerksom på dette ved å påføre beholderen og emballasjen en henvisning til ingredienslisten.

       Følgende anses ikke som ingredienser:

1. Tekniske hjelpestoff som brukes under produksjonen, men som ikke inngår i det ferdige produktet.
2. Stoffer som ikke er tilsatt med hensikt, men som er i produktet som følge av forurensning.

Kapittel IV. Markedsføring, varslings- og opplysningsplikt mv.

§ 17. Villedende markedsføring

       Merking og presentasjon av, reklame for, og annen markedsføring av produkter skal være korrekt, gi mottakeren tilstrekkelig informasjon og ikke være egnet til å villede.

       Ved omsetning av et produkt skal det ikke benyttes tekster, betegnelser, varemerker, bilder eller andre tegn som gir produktet egenskaper det ikke har.

§ 18. Varslings- og opplysningsplikt

       Virksomheten skal straks varsle Mattilsynet ved mistanke om at et produkt ikke er helsemessig sikkert for mennesker eller dyr.

       Virksomheten skal, når Mattilsynet krever det, vederlagsfritt gi eller sende inn nødvendige opplysninger, prøvemateriale og resultater av gjennomførte analyser. Mattilsynet kan bestemme hvordan opplysningene skal gis, for eksempel når det gjelder form, detaljeringsgrad mv.

       Med sikte på hurtig og korrekt legebehandling i akutte forgiftningstilfeller, kan opplysninger som nevnt i første ledd utleveres til Helsedirektoratets giftinformasjon, under forutsetning av at opplysningene kun brukes i denne sammenheng.

§ 19. Meldeplikt

       Norsk produsent, eller importør av et produkt som er bestemt til omsetning på det norske markedet, skal på særskilt meldeskjema gi Mattilsynet melding om følgende:

1. Navn eller firmanavn, samt adresse til norsk produsent eller importør.
2. Produsent og produksjonsland.
3. Navn på aktuell produktserie.

       Mattilsynet skal straks underrettes i tilfelle endringer av opplysningene som nevnt i punkt 1.

§ 20. Dossier

       Norsk produsent, eller importør av produkt som er bestemt til omsetning på det norske markedet, og markedsføringsansvarlig for produktet i Norge, skal forsikre seg om at Mattilsynet har enkel tilgang til følgende opplysninger, som skal forefinnes ved adressen angitt på etiketten i henhold til § 11:

1. Den kvalitative og kvantitative sammensetningen av produktet.
       Når det gjelder tatoveringsprodukter, jf. § 3 punkt 2, kan identifiseringen av fargestoffer som inngår som del av det ferdigstilte produktet, begrenses til handelsnavnet og leverandørens kodenummer for den fargeblandingen som er tilsatt produktet. I tillegg skal firmanavn og adresse til leverandøren av fargeblandingen være oppgitt.
       Når det gjelder andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt, jf. § 3 punkt 3, kan identifiseringen av stoffer som inngår som del av det ferdigstilte produktet, begrenses til handelsnavnet og leverandørens kodenummer for den blandingen som er tilsatt produktet. I tillegg skal firmanavn og adresse til leverandøren av fargeblandingen være oppgitt.
2. De fysisk-kjemiske spesifikasjoner for råstoffene og det ferdige produktet. Blant annet skal råstoffenes kjemiske renhet være angitt. Metode for sterilisering skal være angitt.
3. Produksjonsmetoden i henhold til nasjonal eller internasjonal god produksjonspraksis for det aktuelle produktet.
4. Dokumentasjon av helsemessig sikkerhet ved bruk av det ferdige produktet. Ved sikkerhetsvurderingen skal det tas hensyn til ingrediensenes generelle toksikologiske profil, kjemiske struktur og eksponeringsnivå. Det skal tas særlig hensyn til spesifikke eksponeringsegenskaper for de områdene på kroppen hvor produktet er ment for bruk. Det skal også tas hensyn til stoffenes evne til å bli opptatt i sirkulasjonssystemet og vevet, stoffenes evne til migrasjon og lagring i andre organer enn huden. Det skal også tas særlig hensyn til de grupper av befolkningen som produktet er ment for.
       Dersom et tatoveringsprodukt, jf. § 3 punkt 2, produseres i flere land, kan produsenten selv velge ved hvilket produksjonssted disse opplysninger skal finnes tilgjengelige. Mattilsynet skal underrettes om hvilket sted som er valgt.
5. Navn og adresse til de personer som er ansvarlige for dokumentasjonen som nevnt i nr. 4. Disse personene må ha eksamensbevis innen relevant fagområde som toksikologi, dermatologi, medisin eller liknende.
6. Eksisterende data om uønskede helsemessige effekter som skyldes bruk av produktet.
7. Data for forsøk utført av produsenten, dennes representanter eller leverandør i forbindelse med utvikling eller sikkerhetsevaluering av produktet eller dets bestanddeler.

       Såfremt opplysningene som nevnt i nr. 1-7 ikke oppbevares hos adressat i Norge, må disse være tilgjengelige på enten norsk eller engelsk.

       Mattilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragrafen.

§ 21. Tilgjengelighet til sted, bistandsplikt m.m.

       Virksomheten skal gi Mattilsynet uhindret tilgang til sted eller lokale der det foregår aktivitet som omfattes av denne forskriften, slik at Mattilsynet kan gjøre nødvendige undersøkelser. Utenlandske inspektører kan være med på inspeksjoner osv. når det er nødvendig for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser.

       Virksomheten skal vederlagsfritt stille nødvendige lokale, inventar, arbeidshjelp og redskap til disposisjon for utøvelsen av tilsyn og ellers yte hjelp og legge til rette for tilsyn.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

§ 22. Tilsyn og vedtak

       Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak om å forby utvikling, produksjon, import, bearbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av et produkt, og om beslaglegging, destruksjon og stenging av virksomheten.

       Mattilsynet kan pålegge den som er ansvarlig for virksomheten å dekke faktiske kostnader i forbindelse med beslaglegging, destruksjon og stenging av virksomheten.

       Dersom påleggene ikke blir fulgt, dersom det er ukjent hvem som er ansvarlig eller dersom det er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt, kan Mattilsynet selv gjennomføre tiltak som nevnt i første ledd. Tiltak kan gjennomføres på den ansvarliges regning. Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 23. Dispensasjon

       Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 24. Straff

       Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften, eller av vedtak fattet i medhold av denne, er straffbar etter kosmetikkloven § 21.

§ 25. Ikrafttredelse

       Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Vedlegg I: Aromatiske aminer som ikke må være tilstede i eller kunne frigis fra azofargestoffer som anvendes som ingrediens i tatoveringsprodukter etter denne forskriften


Stoff CAS-
nummer  1
Navn på norsk skrivemåte i samsvar med Europarådets resolusjon ResAP(2003)2 Annet navn
Bifenyl-4-ylamin 4-aminobifenyl 92-67-1
Benzidin 4,4'-diaminobifenyl 92-87-5
4-klor-o-toluidin 2-amino-5-klortoluen 95-69-2
2-naftylamin   91-59-8
O-aminoazotoluen 4-o-tolyazo-o-toluidin 97-56-3
5-nitro-o-toluidin 2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8
4-kloranilin   106-47-8
4-metoksi-m-fenylendiamin 2,4-diaminoanisol 615-05-4
4,4'-metylendianilin 4,4'-diaminodifenylmetan 101-77-9
3,3'-diklorbenzidin   91-94-1
3,3'-dimetoksibenzidin o-dianisidin 119-90-4
3,3'-dimetylbenzidin 4,4'-bi-o-toluidin 119-93-7
4,4'-metylendi-o-toluidin 4,4'-metylbis, 2-metylanilin 838-88-0
6-metoksi-m-toluidin 2-metoksi-5-metylanilin eller p-cresidin 120-71-8
4,4'-metylenebis(2-kloranilin) 2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin eller di(4-amino-3-klorfenyl)metan 101-14-4
4,4'-oksidianilin 4,4'-diaminodifenyleter 101-80-4
4,4'-tiodianilin   139-65-1
O-toluidin 2-aminotoluen 95-53-4
4-metyl-m-fenylendiamin 2,4-diaminotoluen 95-80-7
2,4,5-trimetylanilin   137-17-7
O-anisidin 2-metoksianilin 90-04-4
4-aminoazobenzen   60-09-3
4-amino-3-fluorfenol   399-95-1
2,4-xylidin   95-68-1
2,6-xylidin   87-62-7
6-amino-2-etoksinaftalen   293733-21-8
1 CAS står for Chemical Abstract Service Number. Denne nummereringen gir anledning til entydig kjemisk identifisering. Via et CAS-nummer kan man finne flere synonymer for det enkelte stoff.

Vedlegg II: Følgende fargestoffer er ikke tillatt som ingrediens i tatoveringsprodukter etter denne forskriften1

Stoff CAS-nummer Fargeindeksnummer 2
Acid Green 16 12768-78-4 44025
Acid Red 26 3761-53-3 16150
Acid Violet 17 4129-84-4 42650
Acid Violet 49 1694-09-3 42640
Acid Yellow 36 587-98-4 13065
Basic Blue 7 2390-60-5 42595
Basic Green 1 633-03-4 42040
Basic Red 1 989-38-8 45160
Basic Red 9 569-61-9 42500
Basic Violet 1 8004-87-3 42535
Basic Violet 10 81-88-9 45170
Basic Violet 3 548-62-9 42555
Disperse Blue 1 2475-45-8 64500
Disperse Blue 106 12223-01-7 -
Disperse Blue 124 61951-51-7 -
Disperse Blue 3 2475-46-9 61505
Disperse Blue 35 12222-75-2 -
Disperse Orange 3 730-40-5 11005
Disperse Orange 37 12223-33-5 -
Disperse Red 1 2872-52-8 11110
Disperse Red 17 3179-89-3 11210
Disperse Yellow 3 2832-40-8 11855
Disperse Yellow 9 6373-73-5 10375
Pigment Orange 5 3468-63-1 12075
Pigment Red 53 2092-56-0 15585
Pigment Violet 3 1325-82-2 42535:2
Pigment Violet 39 64070-98-0 42555:2
Solvent Blue 35 17354-14-2 61554
Solvent Orange 7 3118-97-6 12140
Solvent Red 24 85-83-6 26105
Solvent Red 49 509-34-2 45170:1
Solvent Violet 9 467-63-0 42555:1
Solvent Yellow 1 60-09-3 11000
Solvent Yellow 2 60-11-7 11020
Solvent Yellow 3 97-56-3 11160
1 For disse stoffene er det påvist at de kan ha kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonstoksiske eller sensibiliserende egenskaper (BC/CEN/97/29.11).
2 Fargeindeksnummer i henhold til Rowe Colour Index, 3. utgave, Society of Dyers and Colourists, Bradford England, 1979.

Vedlegg III: Konserveringsmidler tillatt i produkter etter denne forskriften med angitt høyeste tillatte konsentrasjon i ferdig produkt samt obligatorisk bruksanvisning og advarselsmerking. det er ikke tillatt med kombinasjoner av disse konserveringsmidlene


Stoff eller stoffgruppe Høyeste tillatte konsentrasjon i ferdig produkt Obligatorisk bruksanvisning og advarselsmerking
Alkyl(C12-C22)trimetyl-ammoniumbromid og -klorid (inklusiv cetrimoniumbromid)
CAS-nr. 57-09-0
0,1 %  
5-Amino-1,3-di(2-etyl-heksyl)-5- metyl-n-heksa-hydropyrimidin
(Heksetidin)
CAS-nr. 141-94-6
INCI: Hexetidine
0,1 %  
Benzosyre og dens salter og estere
CAS-nr. 65-85-0
INCI: Benzoic Acid
0,5 % (syre)  
Benzylalkohol
CAS-nr. 100-51-6
INCI: Benzyl Alcohol
1  %  
2-Benzyl-4-klorfenol (Klorofen)
CAS-nr. 120-32-1
INCI: Chlorophene
0,2 %  
1,6-Bis(4-amidinfenoksi)-n-heksan og dets salter (inklusiv isetionat og 4-hydroksibenzoat) (Heksamidin)
CAS-nr. 3811-75-4
INCI: Hexamidine
0,1 %  
1,3-Bis(hydroksimetyl)-5,5-
dimetylhydantion
CAS-nr. 6440-58-0
INCI: DMDM Hydantoin
0,6 % « INNEHOLDER FORMALDEHYD » dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
1-[ (1,3-Bis(hydroksimetyl)-2,5-
dioksoimidazolidin-1-yl]-1,3-di(hydroksimetyl)urea
CAS-nr. 78491-02-8
INCI: Diazolidinyl urea
0,5 % « INNEHOLDER FORMALDEHYD » dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
3,3'-Dibrom-5,5'-diklor-2,2'-dihydroksi-
difenylmetan (Bromklorofen)
CAS-nr. 15435-29-7
INCI: Bromo Chlorophene
0,1 %  
3,3'-Dibrom-4,4'-heksametylendioksi-benzamidin
(dibromoheksamidin) og dets salter inkludert isetionat
0,1 %  
2,4-Diklorbenzylalkohol
CAS-nr. 1777-82-8
INCI: Dichlorobenzyl Alcohol
0,15  %  
2-Fenoksietanol
CAS-nr. 122-99-6
INCI: Phenoxyethanol
1,0 %  
1,1-Heksametylenbis-(5-(p-klorfenyl)biguanid) og dets diglukonat, diacetat og dihydroklorid (Klorheksidin)
CAS-nr. 55-56-1
0,3 % regnet som klorheksidin  
Heksametylentetramin
CAS-nr. 100-97-0
INCI: Methenamine
0,15 % « INNEHOLDER FORMALDEHYD » dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
4-Hydroksibenzosyre og dens salter og estere
CAS-nr. 99-96-7
INCI: 4-Hydroxybenzoic Acid
0,4 % (syre) for en ester.
0,8 % (syre) for esterblandinger.
 
Imidazolidinylurea
CAS-nr. 39236-46-9
INCI: Imidazolidinyl Urea
0,6 % « INNEHOLDER FORMALDEHYD » dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
4-Isopropyl-m-kresol
CAS-nr. 3228-02-2
INCI: Isopropyl Cresols
0,1 %  
1-(3-Klorallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia-
adamantanklorid (Metenamin-3-klorallylklorid)
CAS-nr. 4080-31-3
0,2 % « INNEHOLDER FORMALDEHYD » dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
4-Klor-m-xylenol
CAS-nr. 88-04-0
INCI: Chloro Xylenol
0,5 %  
3-(4-Klorfenoksi)-1,2-propandiol (Klorfenisin)
CAS-nr. 104-29-0
INCI: Chlorphenesin
0,3 %  
Maursyre og dens natriumsalt
CAS-nr. 64-18-6
INCI: Formic Acid
0,5 % uttrykt som syre  
Natriumhydroksimetyl-aminoacetat
CAS-nr. 70161-44-3
INCI: Sodium Hydroxymethylglycinate
0,5 %  
Poly(1-heksametylendi-guanid)hydroklorid
CAS-nr. 70170-61-5
INCI: Polyaminopropyl Biguanide
0,3 %  
Propionsyre og dens salter
CAS-nr. 79-09-4
INCI: Propionic Acid
2 % (syre)  
Sorbinsyre og dens salter (2,4-Heksadiensyre)
CAS-nr. 110-44-1
INCI: Sorbic Acid
0,6 % (syre)  
Undecylensyre og dens salter
CAS-nr. 112-38-9
INCI: Undecylenic Acid
0,2 % (syre)

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.